Wszystkich wpisów 1798. Aktualnie przeglądzasz wpisy nr 826 - 841. Dodaj swój wpis

Visitors

Pomiń formularz i przejdź do przeglądania wpisów

Dodaj swój wpis

Pragniemy przypomnieć, że Redakcja nie ma wpływu na treść decyzji procesowych, które podejmowane są wyłącznie przez uprawnione do tego osoby i w trybie określonym przez przepisy kodeksu postępowania karnego. Jest nam jednak niezwykle miło, że szukając rozwiązania swoich problemów życiowych zaglądacie czasem także na stronę internetową prokuratury. Niestety z powodów, o których wielokrotnie już wspominaliśmy na łamach Księgi Gości nie możemy zajmować stanowiska w konkretnych sprawach jakie przedstawiacie Państwo na łamach Naszej Księgi. Zapraszamy do odwiedzin i zamieszczania wpisów.

Wszystkich naszych Czytelników, którzy mają pytania z dziedziny prawa zapraszamy na dyskusyjne forum darmowych porad i pomocy prawnej Forum prawne oraz Forum prawników

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jak doprowadzić do zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego (aresztu, dozoru Policji itp.) ?

Nick: Agnieszka
Data dodania: 2012-10-11 10:36:07

od lutego mój brat ma 2 razy w tygodniu dozór policyjny, już nie odbyły się 4 sprawy bo drugi podejrzany w tej sprawie gdzieś zaginął i nie wstawia się na sprawy. Czy w tej sytuacji brat może pisać do prokuratora z prośbą o odstąpienie od nadzoru . Do kogo się kierować z takim pismem i lepiej jak sami napiszemy czy adwokat który reprezentuje

 

Nick: Odp. dla Agnieszki
Data dodania: 2012-10-12 11:02:36

Osoba, w stosunku do której stosowane są środki zapobiegawcze, może w każdym czasie składać wnioski o ich zmianę lub uchylenie. Rzetelne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków wynikających z dozoru i stawiennictwo się na wszystkich wyznaczonych terminach, w tym na rozprawę może w konkretnej sytuacji przesądzić o uchyleniu dozoru. Decyzja należy jednak do organu prowadzącego postępowanie na danym etapie, który podejmie ją uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy. Jeżeli więc w sprawie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze wówczas adresatem wniosku jest prokurator prowadzący postępowanie, a jeżeli sprawa została już skierowana do sądu wraz z aktem oskarżenia, to wniosek kieruje się do sądu, który będzie rozpatrywał sprawę. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego nie jest skomplikowanym i sformalizowanym pismem procesowym. Może zostać prawidłowo sporządzony także przez samego podejrzanego. Jednocześnie informujemy, że wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego na przykładzie \"tymczasowego aresztowania\" znajduje się na naszej stronie w dziale \"Dla podejrzanego\" w zakładce \"Wzory pism\". Po odpowiednim przystosowaniu można go wykorzystać jako przykład także przy sporządzaniu wniosku o uchylenie dozoru Policji. (ml).

Co może być dowodem w postępowaniu karnym?

Nick: xyz
Data dodania: 2012-03-04 18:16:00

Jakie warunki musi spełniać dowód fonoskopijny, aby mógł być brany pod uwagę przez sąd? Czy nagranie, które jest kopią będzie brane pod uwagę? Co jeżeli jest tylko fragment nagrania, a nie całe nagranie?

 

Nick: Red. do xyz
Data dodania: 2012-03-06 09:18:34

odp. dla xyz - Niestety, nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Przede wszystkim dlatego, że w Polsce sądy mają obowiązek orzekać na zasadzie swobodnej oceny dowodów. Oznacza to, że każdy środek dowodowy, jeżeli tylko nie jest objęty wyraźnym zakazem wynikającym z przepisów procedury, powinien być dopuszczony jako dowód i może być wykorzystany do ustalenia stanu faktycznego, jako podstawy rozstrzygnięcia. Żaden przepis nie zakazuje - co należy podkreślić - przeprowadzenia dowodu fonoskopijnego. Siła przekonywania takiego dowodu może być jednak bardzo różna w zależności od rodzaju i jakości nagrania, a nawet celu, dla którego zostało wykonane. Nie bez znaczenia jest tu także zgodność lub brak zgodności treści nagrania z pozostałymi dowodami w sprawie. Każdy dowód podlega bowiem ocenie na tle całokształtu materiału dowodowego. Dlatego więc wg wszelkiego prawdopodobieństwa sąd nie przypisze winy oskarżonemu, którego prokurator oskarżył np. o handel ludźmi, a wyłącznym dowodem byłaby kopia nagrania, w dodatku fragmentaryczna, dokonanego przez specjalistów Policji czy innej służby w ramach operacji tzw. kontroli oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów [rozdz. 26 kodeksu postępowania karnego]. Taka dokumentacja powinna spełniać bowiem wysokie standardy jakościowe i procesowe. Zupełnie inaczej może wyglądać w przypadku nagrań sporządzonych przez pokrzywdzonego, który był ofiarą szantażu, nękania czy gróźb karalnych i który dokonał utrwalenia treści rozmowy przy pomocy telefonu komórkowego, a nagranie to przegrał następnie na taśmę magnetofonową czy płytę CD w celu udokumentowania prawdziwości swojego zawiadomienia o przestępstwie. Poza przytoczonymi tu uwagami pozostaje jeszcze obszerna i skomplikowana problematyka samej ekspertyzy fonoskopijnej, której przedstawienie w ramach wyznaczonych przez formułę Księgi Gości nie jest możliwe. [j.w.]

 

Nick: ola
Data dodania: 2012-10-09 18:31:59

Na stronie niebieskalinia.info można znaleźć taką informację: \"Należy pamiętać, że kaseta lub inny nośnik informacji z nagraniem awantury domowej nie stanowi dowodu i zgodnie z srt. 174 k.p.k. nie jest wskazane przez prokuratora w wykazie dowodów, a może mieć jedynie charakter informacyjny. Więcej o dowodach Dział V kodeksu postępowania karnego.\" Czy to prawda? Przecież wielokrotne wszczynianie awantur to znęcanie psychiczne, a to musi zostać przecież potwierdzone dowodami, np. w postaci nagrań.

 

Nick: Red. do Oli
Data dodania: 2012-10-10 12:02:37

Odp. dla Oli – Naszym zdaniem taka interpretacja przepisów "prawa dowodowego" jest niesłuszna. Kodeks postępowania karnego określa zarówno przesłanki oddalenia wniosku dowodowego (art. 170) jak również zawiera tzw. "zakazy dowodowe" jak np. zakaz przesłuchiwania duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi. Jednak żaden z przepisów kpk nie zabrania przeprowadzania dowodu z nagrań. Oczywiście, dowód z takiego nagrania – podobnie jak każdy inny - podlega ocenie organu orzekającego w sprawie. O jego wartości w konkretnej sprawie decyduje przekonanie organu procesowe wynikające z zasad logicznego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. W razie niezrozumiałości wypowiedzi, podejrzenia zmanipulowania nagrania lub wątpliwości co do tożsamości osób, których głos został utrwalony na nośniku magnetycznym lub cyfrowym, zachodzi możliwość przeprowadzenia dowodu z opinii eksperta z zakresu fonoskopii. Jest to dział techniki kryminalistycznej zajmujący się badaniem dźwięków utrwalonych na różnego rodzaju nośnikach oraz samych nośników. W sytuacji typowego nagrania głosu ludzkiego ekspert jest w stanie potwierdzić autentyczność nagrania, dokonać rekonstrukcji zdarzenia oraz zidentyfikować źródło dźwięku. Nie ulega więc wątpliwości, że tzw. dowód fonoskopijny może stanowić dowód przestępstwa. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie w dziale "Ciekawie ... nie tylko o prawie" w publikacji „Fonoskopia” pod adresem: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=2851 , który należy skopiować i następnie wkleić do wyszukiwarki.

Czym kieruje się sąd wymierzając karę?

Nick: Kuba
Data dodania: 2012-09-24 21:54:44

Prawie 3 lata temu jedna Pani skierowała wobec mnie akt oskarżenia z art. 216kk, ja wniosłem wzajemny akt oskarżenia i oskarżyłem ją z 212kk. Oboje dostaliśmy wyroki w postaci grzywny. Ta Pani w ramach \"ja ci jeszcze pokażę\" złożyła na Policji ustną skargę znowu z art. 216kk. Czy w przypadku procesu sądowego i wyroku, Sąd będzie brał pod uwagę moją karalność i czy karalność tej Pani będzie miała tu znaczenie. Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 

Nick: Red. do Kuby
Data dodania: 2012-10-01 11:09:34

Odp. dla Kuby – Wymierzając karę sąd bierze pod uwagę przesłanki wymienione w art. 53§2 kk. Zgodnie z tym przepisem „Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.” Zatem wcześniejsza karalność będzie brana pod uwagę przez sąd, ale tylko pod warunkiem, że zostanie Pan uznany przez sąd za winnego zarzucanego mu czynu. Wcześniejsza karalność tej Pani nie ma tu bezpośredniego znaczenia. W postępowaniu przed sądem może Pan w ramach obrony wskazywać, że przyczyną skierowania prywatnego aktu oskarżenia jest istniejący między wami konflikt. Może Pan też wykazywać, że przyczyną zniewagi było „wyzywające zachowanie się” pokrzywdzonej. Jeżeli sąd podzieli Pana pogląd na ten temat to na podstawie art. 216§3 może odstąpić od wymierzenia kary. To tyle od strony prawnej. Uważamy jednak, że najlepszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest kompromis, pojednanie i wygaszenie konfliktu, bowiem zapewnia spokój i prawidłowe relacje z innymi ludźmi. (ml)

Prokurator odmówił wszczęcia (umorzył) postępowanie. Co może zrobić pokrzywdzony?

Nick: romanek
Data dodania: 2012-09-18 17:35:40

Witam serdecznie, pozdrawiając gratuluję jednocześnie pomysłu z tą stronką. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na takie pytania: czy istnieją i jakie są dalsze prawne możliwości dla obywatela, po odmowie przez prokuraturę rejonową wszczęcia dochodzenia na złożone pisemne zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa. Serdecznie dziękuję.

 

Nick: Red. do Romanka
Data dodania: 2012-09-19 09:21:15

Odp. dla Romanka - Za miłe słowa pod adresem naszej strony bardzo dziękujemy. Odpowiedź na Pana pytanie zależy od tego, kto takie zawiadomienie złożył. Inny jest bowiem status osoby, która złożyła tzw. „obywatelskie” zawiadomienie o przestępstwie, nie będąc osobą pokrzywdzoną, a inny osoby, która złożyła zawiadomienie jako pokrzywdzony. W pierwszym przypadku nie przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Natomiast pokrzywdzony jest uprawniony do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa. Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy za pośrednictwem prokuratora, który wydał lub zatwierdził to postanowienie w terminie 7 dni od jego doręczenia. (ml).

Jestem ofiarą stalkingu. Co mogę zrobić?

Nick: dłużnik
Data dodania: 2012-08-15 16:59:23

Szanowni Państwo,nie z własnej winy \"wpadłem\' w szereg zobowiązań wobec kilku instytucjom bankowym.Po utracie pracy i kłopotach zdrowotnych \"dopadła\" mnie niemożność zarobkowania,a tym samym stracilem płynność finansową,w związku z czym mimo chęci zawarcia porozumienia z bankami nie doszło do pozytywnego załatwienia sprawy. Moje dane,wierzytelność zostały sprzedane firmom windykacyjnym.I zaczął się problem ,gdyż mimo pism z prośbą o polubowne załatwienie i rozłożenie na raty wierzytelności -odmowa.Zaczęły się telefoniczne nagonki z ich strony nawet po 21-ej.Mimo tego ze dzień wcześniej rozmawiałem telefonicznie z konsultantem/ką ,na drugi dzień kolejny telefon i kolejne rozpytywania i tłumaczenia itp.Trwa to już jakiś czas i mam serdecznie dosyć.Rozmowy są często niemiłe i naprowadzające na dany z góry założony skutek. Czy forma prowadzenia takiej \"nagonki telefonicznej \" nie ma znamion stalkingu?Co robic?Czlowiek nerwowo juz nie wytrzymuje.

 

Nick: Odp. dla dłużnika
Data dodania: 2012-08-23 20:03:11

Przestępstwo tzw. Stalkingu stypizowane jest w artykule 190a Kodeksu Karnego. Zgodnie z treścią tego przepisu "Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności dl lat 3." Z opisanej sytuacji trudno jest nam ocenić, czy zostały wypełnione znamiona przestępstwa. Mamy za mało danych. Nie ulega natomiast wątpliwości, że egzekucja należności również musi odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można przeprowadzić przeszukanie?

Nick: majka
Data dodania: 2012-07-03 21:54:34

Na jakiej podstawie policja może dokonać rewizji w mieszkaniu (w bloku)?

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-07-04 13:23:46

Odp. dla Majki – Przeszukanie przeprowadza się w celu wykrycia lub zatrzymania podejrzanego, oskarżonego lub skazanego albo w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, bądź podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Przeszukania określonej osoby lub miejsca dokonuje się wówczas, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że określona osoba posiada przedmioty, które w jego toku zamierza się znaleźć, albo też, że przedmioty te znajdują się w danym miejscu, pomieszczeniu, budynku. W przypadku przeszukania mającego na celu znalezienie rzeczy wzywa się osobę, u której ma być dokonane przeszukanie do dobrowolnego wydania tej rzeczy. Co do zasady zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego Policja dokonuje przeszukania na polecenie sądu lub prokuratora. Takie polecenie ma formę postanowienia, które okazuje się osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone. W praktyce dosyć często zdarzają się sytuacje niecierpiące zwłoki, czyli takie, w których oczekiwanie na wydanie postanowienia o przeszukaniu może skutkować ukryciem osoby, czy rzeczy. W takich przypadkach policjanci dokonujący przeszukania okazują legitymacje służbowe lub nakaz wydany przez kierownika jednostki policji, a następnie, już po dokonaniu przeszukania zwracają się o zatwierdzenie przeszukania. Na żądanie osoby, u której przeprowadzono przeszukanie na podstawie legitymacji lub nakazu należy doręczyć postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania. Zachęcamy Panią także do zapoznania się z publikacją „Przeszukanie”, która znajduje się na naszej stronie w dziale „Ciekawie … nie tylko o prawie”. (ml).

Kiedy wydaje się list gończy?

Nick: majka
Data dodania: 2012-06-27 13:48:01

Dziś już drugi raz nie odbyła się sprawa, ponieważ drugi oskarżony się nie wstawił. Jak długo mogą być sprawy przekładane i skoro tak, to dlaczego nie widnieje on na waszej stronie jako poszukiwany listem gończym???

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-06-28 09:51:26

Odp. dla Majki – Gospodarzem postępowania sądowego jest sąd. To od sądu zależy jakie środki podejmuje w celu realizacji zasady koncentracji postępowania karnego. Zgodnie z tą dyrektywą postępowanie karne powinno być prowadzone w sposób zapewniający szybkie i sprawne rozpoznanie sprawy, a jednocześnie gwarantujący wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Jednocześnie muszą być też przestrzegane prawa stron, co często niełatwo ze sobą pogodzić. Przepisy nie określają, jak długo powinno trwać postępowanie sądowe. W praktyce zależy to od stopnia skomplikowania sprawy, zdyscyplinowania wszystkich uczestników postępowania, organizacji pracy sądu, a niekiedy nawet warunków lokalowych. Jedynym prawnie wiążącym terminem jest tutaj termin przedawnienia karalności przestępstwa. Nie znamy przyczyn odraczania rozprawy. Usprawiedliwione niestawiennictwo uczestnika, którego obecność jest konieczna może stanowić przesłankę odroczenia. Jeżeli oskarżony nie jest on poszukiwany przez sąd listem gończym pomimo nie stawiania się na rozprawach, to być może przedstawił on sądowi stosowne zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że nie może on brać udziału w rozprawie z uwagi na stan zdrowia. Możliwe też, że nie został skutecznie powiadomiony przez sąd o terminie rozprawy lub o obowiązkowej obecności. To najczęstsze powody odraczania rozpraw z przyczyn niezależnych od oskarżonego. Jednak nie znając akt sprawy nie możemy wypowiadać się na ten temat. O tym, czy informacja o poszukiwaniu osoby listem gończym trafia na naszą stronę decyduje treść listu gończego, w którym jego autor określa sposób jego rozpowszechniania, np. poprzez publikację na naszej stronie. (ml).

 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie o alimenty

Nick: ojciec
Data dodania: 2012-05-16 01:00:12

Szanowni Państwo,czy przedłożenie wyroku sądowego nakazującego płacenie alimentów do dnia (...),gdzie alimenty wpływały na konto jednakże z kilkudniowym opóźnieniem,było aż takim argumentem do przedstawienia sytuacji u komornika?Komornik został poinformowany o niepłaceniu w ogóle alimentów-co nie jest prawdą.Wg mnie został wprowadzony celowo w błąd przez byłą partnerkę.Domniemywam, że zostało popełnione przestępstwo przed urzędnikiem państwowym przez świadome wprowadzenie w błąd urzędnika poprzez zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy, które polega na świadomym składaniu zeznań nieprawdziwych lub też zaniechania polegającego na świadomym zatajeniu okoliczności stwierdzających prawdę. Jak ma się do powyższego art. 233§ 1 KK?A może są inne paragrafy regulujące powyższy przypadek? Serdecznie dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie.

 

Nick: Red. do ojca
Data dodania: 2012-05-21 09:05:19

Odp. dla ojca – W działaniach Pana byłej partnerki nie dopatrujemy się działań wyczerpujących znamiona przestępstwa. Każdy wierzyciel, po spełnieniu wymogów określonych w kodeksie postępowania cywilnego, ma prawo dochodzić swoich roszczeń z pomocą komornika. Przede wszystkim musi posiadać tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Komornik w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego ma prawo żądać od uczestników tego postępowania złożenia wyjaśnień. Jednakże złożenie nieprawdziwych wyjaśnień w toku postępowania egzekucyjnego co jak Pan przypuszcza miało miejsce w opisanym przypadku, zgodnie z art. 762 § 5 kpc stanowi przestępstwo tylko w stosunku do osób uczestniczących w tym postępowaniu w charakterze służbowym. „Zwykli” uczestnicy postępowania za złożenie świadomie fałszywych wyjaśnień w postępowaniu egzekucyjnym mogą zostać ukarani przez komornika grzywną, której wysokość w chwili obecnej wynosi maksymalnie 2000 złotych. Nie popełniają jednak przestępstwa. Komornik nie ma prawa do odbierania od uczestników postępowania egzekucyjnego wyjaśnień pod rygorem odpowiedzialności karnej. W naszym przekonaniu art. 762 kpc wyłącza stosowanie art.233 kk w stosunku do wszystkich osób, które w toku postępowania egzekucyjnego nie wykonują czynności służbowych. (ml)

 

Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-06 14:50:54

Czy jak wierzyciel w sprawie o alimenty mogę samemu skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty? Jak dowieść przed sądem - w sprawie o podwyżkę alimentów - jako dowód, że ojciec nie płacił, iż pismo, które wysłałem zawierało treść wzywająca do zapłaty? Może lepiej wysłać takie pismo przez profesjonalnego pełnomocnika?Dziękuję za odp.

 

Nick: Odp. dla Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-10 10:37:52

Oczywiście, że tak - wierzyciel sam kieruje wezwanie do zapłaty. Co to znaczy wysłać pismo przez "profesjonalnego pełnomocnika". Poczta, ale także inne firmy zajmują się "profesjonalnie" doręczaniem przesyłek. Nie ma więc potrzeby wyszukiwania specjalnego gońca. Wezwanie można wysłać pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub nawet "tylko" listem poleconym. Udowodnienie braku wpłat jest banalnie proste - wystarczy złożyć zeznania, z których wynikać będzie, że zobowiązany nie łoży na utrzymanie. Strona przeciwna, jeżeli będzie mogła, będzie musiała udowodnić, iż z obowiązku alimentacyjnego wywiązuje się. W tym wypadku to na dłużniku będzie ciążył obowiązek dowodowy udowodnienia stawianej tezy należytego wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego np. poprzez przedstawienie przelewu, pokwitowania. (ASt.)

Jak złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestęptwa?

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Zostałem oszukany. Co mogę zrobić?

 

·  Nick: Karolina

Data dodania: 2012-04-11 11:30:25

jestem bezradna.myślę że trafiłam na oszusta i jest mi wstyd że byłam tak naiwna. poznałam mężczyznę któremu zaufałam ponieważ zrobił wszystko żeby tak było. pożyczyłam pieniądze które dałam do ręki bez żadnych świadków czy jestem w stanie odzyskać?

 

·  Nick: Odp. dla: Karolina

Data dodania: 2012-04-16 11:36:27

Oczywiście, że tak, ale ... Tych ale jest kilka. Po pierwsze należy zauważyć, że dowody możemy w procesie cywilnym i karnym podzielić na bezpośrednie (np. umowa pożyczki) lub pośrednie (np. wyciąg bankowy, świadkowie ze słyszenia). Nieliczne czynności prawne muszą mieć zachowaną formę szczególną dla jej ważności (np. akt notarialny dla przeniesienia własności nieruchomości) lub dla celów dowodowych. W myśl art. 720 § 2 Kodeksu Cywilnego umowa pożyczki, której wartość przekracza pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Sąd jednak ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Możliwe jest zatem wykazanie w Pani przypadku faktu przekazania pieniędzy innymi dowodami. Pamiętać jednak trzeba, ze ciężar udowodnienia określonych tez dowodowych spoczywa na powodzie. Po drugie należy zacząć od pisemnego wezwania do zwrotu przekazanych pieniędzy przed ewentualnym wytoczeniem powództwa cywilnego przed sądem. Jeżeli chodzi o oszustwo , to jest to przestępstwo ścigane z urzędu. Wówczas policja i prokurator będą poszukiwać dowodów m.in. wykorzystując treść złożonych przez Panią zeznań. Przestępstwo oszustwa zaistnieje wówczas, gdy sprawca celowo wprowadził Panią w błąd co do zamiaru zwrotu pożyczanych pieniędzy, a w rzeczywistości takiego zamiaru nie miał. W kryminalistyce są znane przypadki osób, które - jak Pani pisze naiwnie - wykorzystują zaufanie do ich okradania. Niektórzy stali się nawet bohaterami filmów (słynny Tulipan) i dlatego warto w takim wypadku zawiadomienie złożyć. (ASt)

 

Wziąłem pożyczkę (chwilówkę) z oprocentowaniem kilku tysięcy procent w skali roku. Co mogę zrobić?

Nick: czytelnik

Data dodania: 2012-11-23 12:41:47

Witam, Przesyłam dwie umowy podpisane z kredytami [...] przez zielonogórzanina. W obu figurują na dole astronomiczne liczby odsetek: 5 492, 56 proc - jako rzeczywiste stopy procentowe. Mam pytania: Co powinien teraz zrobić pan […] ? Podpisał umowę, nie przeczytał jej dokładnie i teraz kwota mu rośnie. Czy powinien złożyć doniesienie do prokuratury? Czy ta umowa podchodzi pod lichwiarstwo?

 

Nick: Red. do czytelnika

Data dodania: 2012-11-23 12:44:13

Odp. dla czytelnika – W zakresie zobowiązań w prawie cywilnym obowiązuje fundamentalna zasada swobody umów. Oznacza ona, że, w zasadzie, strony dowolnej umowy mogą jej treść ukształtować w sposób dowolny. Wolność w tym zakresie jest jednak limitowana przez niektóre dalsze przepisy kodeksu cywilnego. Podstawowym przepisem, który pozwala stronie umowy na dostosowanie świadczenia do wysokości dającej się akceptować jest art. 388 § 1 kc., zgodnie z którym „Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując […] niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.” Z przypadkiem takiego właśnie niedoświadczenia mamy zapewne do czynienia w tej sytuacji. Nie sposób sobie wyobrazić, że jakakolwiek osoba działająca z pełnym rozeznaniem zawarłaby umowę pożyczki, w której zgadza się na oprocentowanie 8528,09% (!) w skali roku. W tej sytuacji pożyczkobiorca w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do firmy udzielającej pożyczki z pismem zawierającym żądanie odpowiedniego zmniejszenia świadczenia należnego jej z tytułu udzielenia pożyczki. Gdyby to okazało się nieskuteczne wówczas może wystąpić do sądu o unieważnienie tej umowy. W celu podjęcia odpowiednich kroków prawnych istnieje możliwość zwrócenia się do rzecznika konsumentów, który może wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach o ochronę konsumentów. Na marginesie należy zaznaczyć, że wysokość stopy lombardowej NBP to obecnie 6% w skali roku, a zgodnie z art. 359 § 21 kc maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (czyli 24 %), jednakże z uwagi na wspomnianą na początku swobodę umów strony czynności prawnej mogą ustalić inną wysokość tych odsetek. Należy także przypomnieć o wydawałoby się oczywistej kwestii, że zawierając jakąkolwiek umowę przed jej podpisaniem należy ją dokładnie przeczytać, czy że nie należy jej zawierać pod presją czasu, gdy do domu przyszedł np. przedstawiciel firmy pożyczkowej, który twierdzi, że już jest spóźniony, a to co daje do podpisu to standardowa umowa. Odnosząc się natomiast do kwestii lichwiarstwa to pojęcie to funkcjonuje obecnie jedynie w świadomości społecznej, nie jest natomiast regulowane ani w prawie cywilnym, ani tym bardziej w prawie karnym. Zawarcie takiej umowy nie stanowi przestępstwa, jeżeli żadna ze stron nie zmuszała drugiej do jej zawarcia. (ml).


Jeżeli chcesz się wpisać do naszej Księgi Gości lub zadać pytanie - napisz tutaj:

Przepisz tekst z obrazka:
(przy wpisywaniu ciągu znaków wielkość liter nie ma znaczenia)

CAPTCHA Image

Nieczytelne? Zmień tekst


Problem z wpisaniem do KG??
Napisz maila bezpośrednio na adres Redakcji: redakcja@zielona-gora.po.gov.pl

Klauzula informacyjna (RODO)
W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze informuje, że:
1. Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail: iod@zielona-gora.po.gov.pl
3. Dane osobowe w postaci adresu IP Internauty dokonującego wpisu/zapytania w Księdze Gości przetwarzane są w celu udzielenie odpowiedzi na pytanie Czytelnika.
4. W/w dane osobowe są przechowywane na serwerze strony, a dostęp do nich maja jedynie administratorzy serwisu.
5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Zadanie pytania wiąże się z odnotowaniem w systemie adresu IP.

 • Nick: Red. do Gochy

  Data dodania: 2010-03-05 07:46:17

  Odp. dla Gochy – Na wstępie musimy zaznaczyć, że Pani pytanie jest dla nas nie do końca zrozumiałe. Nasze wątpliwości dotyczą przestępstwa będącego przedmiotem zawiadomienia i podstawą umorzenia. Artykuł 231 KK dotyczy przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Przestępstwo składania fałszywych zeznań jest uregulowane w art. 233 KK. Trzeba zaznaczyć, po raz kolejny, że w wielu sprawach występują rozbieżne zeznania. Nie oznacza to jednak jeszcze tego, że któreś z nich są fałszywe w rozumieniu prawa karnego. Warunkiem odpowiedzialności za fałszywe zeznanie jest zła wola zeznającego, czyli celowe złożenie zeznań niezgodnych z jego wiedzą oraz obiektywna niezgodność tych zeznań z prawdą. Nie podlega odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania ten, kto złożył zeznanie niezgodne z rzeczywistością, ale zgodne ze stanem swojej wiedzy na dany temat, jak również ten, kto co prawda miał zamiar złożenia zeznania nieprawdziwego, ale przypadkowo (wbrew swej woli) złożył zeznanie zgodne z prawdą. Nikt nie ma też obowiązku pamiętać jakichkolwiek zdarzeń, czy okoliczności i bardzo ciężko pociągnąć do odpowiedzialności osobę, która na wszystkie pytania w czasie przesłuchania odpowie „nie pamiętam”, bowiem trzeba by jej udowodnić, iż tak naprawdę jest inaczej, co w praktyce oznacza, że osoba taka sama musiałby potwierdzić fakt swojego kłamstwa. Jeżeli natomiast chodzi o przestępstwo przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków to bez znajomości okoliczności sprawy trudno jest zająć jakiekolwiek stanowisko w tej sprawie. Podstawowym działaniem, które może Pani podjąć w tej sprawie jest złożenie wniosku o podjęcie umorzonego postępowania. Podjęcie takiego postępowania jest możliwe, aż do momentu przedawnienia karalności przestępstwa Najczęściej podstawą do podjęcia takiego postępowania jest ujęcie sprawcy przestępstwa w sprawie, w której początkowo postępowanie zostało umorzone właśnie z powodu niewykrycia sprawcy. Jeżeli jednak postępowanie to toczyło by się ponownie przeciwko osobie, która w tym postępowaniu występowała w charakterze podejrzanego to warunkiem podjęcia tego postępowania jest ujawnienie się nowych istotnych faktów lub dowodów nie znanych w poprzednim postępowaniu. (ml).

 • Nick: gocha

  Data dodania: 2010-03-03 22:51:30

  Prokurator Rejonowy umorzył śledztwo z art. 231KK. Sąd utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu.Głowna teza uzasadnienia ( nie mam jeszcze na piśmie) to stwierdzenie, że kwestie poruszone w zawiadomieniu podlegają pod KPA lub KPC a nie KK.W aktach sprawy znajdują się zeznania i dokumenty potwierdzające składanie fałszywych zeznań, zeznania sprzeczne wewnętrznie. Czy i ewentualnie jakie działania można jeszcze podjąc ?

 • Nick: Bezgłowy Nick(olas)

  Data dodania: 2010-03-01 16:36:44

  Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Rozważę za- i przeciw. Dowody na pokrycie tezy mam oczywiste. Targają mną sprzeczne uczucia chociażby wynikające z faktu, że od roku od wypadku, po 8 miesiącach po złożeniu przez policję wniosku do sądu o ściganie, oczekiwania na wokandę, i wysyłania zapytania do sądu(dodam, że bez odpowiedzi), pojechałem prawie 100 km do sądu po uprzednim uprzedzeniu telefonicznym, a tam, po wejrzeniu w akta sprawy okazuje się, że sprawca(moim zdaniem bandzior), kiedyś zostanie wezwany do odpowiedzialności za stłuczkę. Może nawet odpowie, jeśli nie uda mu się uniknąć odpowiedzialności w wyniku np. przedawnienia. Jakie mogą mną targać emocje? To oczywiste. A nawiasem, przypadkiem trafiłem na tą stronę klikając gdzieś na link. Uważam, że trafne to przedsięwzięcie, a można podobnie rozmawiać w innych urzędach. Wiele przypadków wykroczeń i przestępstw popełnionych zostaje przecież w wyniku nieświadomości prawa i obowiązków. Pozdrawiam.

 • Nick: Red. do kredytobiorcy

  Data dodania: 2010-03-01 15:43:22

  Odp. dla kredytobiorcy – Spór dotyczy wykonania umowy o charakterze cywilno prawnym. W polskim prawie obowiązuje zasada swobody umów, którą w największym skrócie można streścić w stwierdzeniu, iż strony umowy obowiązuje taka treść umowy, na którą dobrowolnie wyraziły zgodę, o ile nie jest ona sprzeczna z ustawą, z zasadami współżycia społecznego albo nie ma na celu obejścia ustawy. Nie znamy treści podpisanej przez Pana umowy, a ponadto jak już wielokrotnie informowaliśmy nie udzielamy na Naszej stronie porad prawnych a jedynie informujemy o obowiązujących regulacjach prawnych. Naszym zdaniem w pierwszej kolejności powinien Pan ponownie dokładnie przeczytać podpisaną umowę, a jeżeli uzna Pan, że został pokrzywdzony przez bank (a nie np. przez inne instytucje finansowe udzielające pożyczek) można poddać powstały spór Bankowemu Arbitrażowi Konsumenckiemu działającym przy Związku Banków Polskich, o ile bank w którym uzyskał Pan kredyt wyraził zgodę na taki arbitraż. Może Pan też wystąpić na drogę sądową. W celu uzyskania bezpłatnej pomocy (np. sporządzenia pozwu) można zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. (ml).

 • Nick: Red. do bezgłowego

  Data dodania: 2010-02-27 16:13:26

  Odp. dla bezgłowego – Rozumiemy Pana rozgoryczenie. Jednak trzeba to wyraźnie zauważyć, niekoniecznie wina za powstałą sytuację obciąża Policję. Funkcjonariusze ocenili sytuację tak, jak wyglądała bezpośrednio po zdarzeniu i wniosek o ukaranie w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia był właściwy. Decyzja ta nie była więc „zamieceniem sprawy pod dywan”. Okoliczności uzasadniające odmienną ocenę prawną zdarzenia ujawniły się w okresie późniejszym. Najpewniej też Pan jako pierwszy zorientował się, że dolegliwości, jakie odczuwa mogą stanowić odległe następstwa wypadku. Uzyskanie z tego tytułu rekompensaty możliwe jest na wiele sposobów. Pierwszy, najbardziej prosty i powszechny polega na skorzystaniu z możliwości, jakie daje ubezpieczenie. Kolejną możliwość stwarza droga postępowania cywilnego. Osobną sprawą jest jeszcze odpowiedzialność karna sprawcy, której nie wyłącza poniesiona już odpowiedzialność za wykroczenie. W tym ostatnim przypadku konieczne jest jak najszybsze złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa – spowodowania wypadku w ruchu lądowym, w wyniku którego inna osoba (niż sprawca wypadku) doznała obrażeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała na okres przekraczający 7 dni. Zawiadomienie to powinno być przekonująco uzasadnione. Należy bowiem pamiętać, że na tym etapie postępowania to właśnie na Panu, jako stronie sporu, będzie ciążył niełatwy co do zasady obowiązek wykazania, że pomiędzy zdarzeniem na drodze S-3, a dolegliwościami zachodzi nie budzący wątpliwości związek przyczynowy. Innymi słowy, muszą one być skutkiem tego zdarzenia, a nie następstwem np. choroby czy innej przyczyny. Jeżeli skutki wypadku odczuwa Pan nadal i leczy się z tego powodu to na pewno posiada Pan dokumentację medyczną potwierdzającą fakt leczenia. Zawiadomienie oraz całą posiadaną dokumentacje leczenia powinien Pan przesłać do prokuratury lub jednostki policji właściwej z uwagi na miejsce zdarzenia. Jeżeli prokurator podzieli Pana ocenę tego wypadku (czyli uzna, że doszło do popełnienia przestępstwa) to skieruje do sądu akt oskarżenia. Najpewniej będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu potwierdzających Pańską wersję opinii biegłego z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz medyka sądowego. W przypadku uzyskania w sądzie wyroku skazującego sprawcę otworzy się droga do uzyskania wyroku zasądzającego odszkodowanie. Wtedy też uzyska Pan tytuł egzekucyjny do dochodzenia roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym, czyli będzie Pan uprawniony do dochodzenia, za pośrednictwem komornika, pieniędzy dla siebie. Coraz częściej też w razie skazania za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji sąd, na wniosek pokrzywdzonego, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części już w postępowaniu karnym. Pozwala to na uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za krzywdę bez wnoszenia osobnego powództwa cywilnego. W sprawach bardziej skomplikowanych sąd karny może ograniczyć się do orzeczenia stosownej nawiązki. (ml)

 • Nick: Kredytobiorca

  Data dodania: 2010-02-26 20:31:17

  Witam Serdecznie. Jestem zaskoczony profesjonalizmem z jakim została wykonana strona internetowa i z jaką pasją podchodzicie Państwo do odpowiedzi na pytania jakie zamieszczają tu użytkownicy. To dosyć rzadki proceder że administratorzy odpowiadają na jakiekolwiek pytania na księgach gości. Korzystając z okazji i ja zapytam. Mianowicie kilka lat temu wziąłem kredyt w Banku, spłacany prze z 3 lata bez większych problemów, jeśli występowało opóźnienie kilku dniowe momentalnie były spłacane dwie lub trzy raty do przodu, aby nie generować odsetek. (w umowie nie było informacji ze ponoszę koszty za wcześniejszą spłatę rat) Niestety popełniłem błąd w obliczeniach i nie zapłaciłem dwóch ostatnich rat w terminie ok 500zł. Byłem przekonany że już jest po spłacie. Po okresie mniej więcej dwóch miesięcy odezwał się do mnie bank z informacją o zaleganiu. Sprawdziłem dokumenty i po 10 dniach uregulowałem całą zaległość + wspomniane telefonicznie 30zł odsetek. Jakie było moje zdziwienie jak po kolejnym miesiącu odezwał się do mnie Komornik Sądowy z nakazem zapłaty owych dwóch rat+ koszty sądowe, co oczywiście dla świętego spokoju zrobiłem, uważając że porozmawiam z bankiem i nadpłatę mi zwróci. Niestety Bank w tej chwili nie chce mi udzielić informacji za które to raty zostałem pociągnięty do odpowiedzialności i żąda ode mnie ok 70zł za taką informację. Przypomnę, że w piśmie od komornika nie było także informacji za jaki okres jest to opóźnienie. Druga sprawa to to że Bank otrzymał wspomnianą zaległość jeszcze przed wydaniem wyroku sądowego o nakazie zapłaty i przekazaniu sprawy dla Komornika. Proszę mi powiedzieć czy j mam jakieś szansę na odzyskanie tych nadpłaconych pieniążków. Rozumiem swój błąd i nie chcę zwrotu kosztów sądowych i komorniczych a jedynie tych 500zł które dostał Bank zaraz po rozmowie telefonicznej. Bank przez dłuższy czas milczał na moje zapytania a dziś wykręca się że moje akta są już w archiwum, a tak naprawdę nie udokumentował za jaki okres mama zaległość. Posiadam dowody wpłaty każdej raty. Pozdrawiam Serdecznie Kredytobiorca

 • Nick: Nick-Bezgłowy

  Data dodania: 2010-02-26 10:36:30

  Witam. Przeczytałem właśnie Wyborczą z wywiadem. To asumpt do opisania sytuacji z zapytaniem. Na drodze S-3 koło Nowej Soli kierowca samochodu osobowego wielokrotnie najeżdżał na mój samochód, wpierw bokiem usiłując zepchnąć na bariery stalowe, a następnie zajechał drogę wielokrotnie hamując i przyśpieszając, a w konsekwencji doprowadził do najechania na niego. Za moim samochodem poruszał się samochód ciężarowy, który zmuszony był do gwałtownego hamowania. Kierowca tego s.ciężarowego jest świadkiem zdarzenia. W czasie zdarzenia pasem jezdni w przeciwnym kierunku poruszały się również inne samochody, a po ty najechaniu, wyprzedzały nas inne pojazdy poruszające się w tym kierunku co my. Policja,patrol samochodowy,przyjechała na miejsce zdarzenia i spisała protokoły itp. W wyniku zdarzenia nie polała się krew na miejscu, nie przyleciał helikopter ani karetka. Od tamtego czasu leczę się ja i moje dziecko-oboje poszkodowani. Policja wniosła do Sądu Rejonowego w Nowej Soli wniosek o ukaranie sprawcy z art.97kw w zw z art 19 ust2 pkt2 Ustawy o ruchu drogowym. Sprawdziłem, wg tego wniosku sprawca nieuzasadnienie zahamował czym doprowadził do kolizji. Zatem, nie usiłował zabić, nie miał zamiaru bezpośredniego ani ewentualnego doprowadzenia do śmierci, nie spowodował zagrożenia powszechnego w ruchu lądowym ani nie spowodował ponad 12 miesuięcznego leczenia. Policja, ustaliła, pomimo zeznań świadka, zeznań poszkodowanego, wizji lokalnej, otóż policja ustaliła, że stuknąłem w zderzaczek, bo sprawca sobie zahamował. Za to, być może, pogrożą mu paluszkiem i powiedzą mu nunu. Pytanie mam następujące: czy żaden prokurator nie powinien wnikliwie zbadać stanu sprawy przed wniesieniem sprawy do sądu, a jeśli już skierowano, czy na etapie przed rozpoczęciem rozprawy lub w jej trakcie nie powinien interweniować, otoczyć nadzorem prokuratorskim? Nie zależy mi na prymitywnej zemście. Bandzior chciał nas zabić, bandzior sobie jeździ dalej, i wywinie się, bo policja \"zamiotła pod dywan\". Taka sobie mała stłuczka. Następnym razem, być może, będzie do kogoś strzelał i nie trafi, to otrzyma mandat za zaśmiecanie środowiska pociskiem? Pozdrawiam. Idę na kolejne zabiegi po wypadku.

 • Nick: Red. do Moniki

  Data dodania: 2010-02-25 10:48:17

  odp. dla Moniki – Nie znając okoliczności konkretnej sprawy, możemy jedynie przedstawić teoretyczne możliwości rozwiązania przedstawionego problemu. W opisanej sytuacji istotne znaczenie ma szczera odpowiedź na pytanie, czy Pani oraz chłopak, który Panią pobił pozostajecie w konkubinacie, czyli czy istnieje między wami więź fizyczna, materialna i duchowa. Jeżeli tak jest faktycznie, może Pani jako osoba najbliższa dla podejrzanego złożyć wniosek o ponowne przesłuchanie w charakterze świadka i na początku tego przesłuchania złożyć oświadczenie, iż korzysta Pani z prawa do odmowy składania zeznań. Wówczas także tych zeznań, które złożyła Pani przy składaniu zawiadomienia nie będzie można wykorzystać w prowadzonym postępowaniu. Prowadzący postępowanie w takiej sytuacji dokona ponownej analizy sytuacji dowodowej i być może zdecyduje o umorzeniu postępowania, np. z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Z kolei, jeżeli Pani ze swoim chłopakiem nie jesteście w konkubinacie, może Pani złożyć oświadczenie (w postępowaniu przygotowawczym albo przed sądem), iż wybaczyła Pani sprawcy przestępstwa i pojednała się z nim. Takie oświadczenie jest jedną z podstaw do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, które w tym przypadku może polegać na odstąpieniu od wymierzenia kary i orzeczeniu środka karnego (np. nawiązki lub świadczenia pieniężnego). (ml)

 • Nick: Red. do Zen

  Data dodania: 2010-02-25 10:47:21

  Odp. dla Zen – Bardzo dziękujemy za gratulacje. Zasada prawa do obrony jest jedną z naczelnych zasad postępowania karnego. Jest ona gwarantowana zarówno przez Konstytucję, jak i przez kodeks postępowania karnego. Zgodnie z art. 6 kpk, „Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.” Naruszenie prawa do obrony przewidzianego w tym przepisie może nastąpić np przez brak pouczenia o prawie do skorzystania z pomocy obrońcy. Oskarżonego należy także pouczać o innych przysługujących mu uprawnieniach w szczególności o prawie składania wyjaśnień, prawie do odmowy składania wyjaśnień oraz o prawie do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Podczas rozprawy głównej obowiązek pouczania oskarżonego ciąży na przewodniczącym składu sędziowskiego. Oskarżony powinien zostać przez niego pouczony o wszystkich wyżej wymienionych uprawnieniach, a ponadto o prawie zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz prawie do składania wyjaśnień co do każdego dowodu. Prawo do skorzystania z pomocy obrońcy określane jest niekiedy jako prawo do obrony formalnej. Natomiast prawo bronienia się w sposób gwarantowany przez przepisy prawa jest przejawem prawa do obrony materialnej. W katalogu tego prawa mieści się możliwość składania wniosków dowodowych, udziału w przesłuchaniu biegłego czy zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Naruszenie któregokolwiek z wymienionych uprawnień stanowi naruszenie prawa do obrony. Skutkiem takiego naruszenia stwierdzonego przez sąd odwoławczy jest często uchylenie wyroku sądu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. (ml).

 • Nick: Monika

  Data dodania: 2010-02-23 12:26:04

  dzien dobry jak moge napisac list do prokuratury chce wycofac ze znania poniewsz moj chlopak pod plywem alkocholu mnie pobil nie panowal nad soba

 • Nick: Zen

  Data dodania: 2010-02-22 21:28:45

  Co oznacza w praktyce naruszenie bądź ograniczenie prawa do obrony. To takie modne ostatnio ale niejasno tłumaczone. Strona naprawdę \"elegancka\" w informacje. Gratulacje.

 • Nick: Red. do też to niestety przeszłam

  Data dodania: 2010-02-21 22:44:26

  Odp. dla też to niestety przeszłam - Bardzo dziękujemy za zaufanie i przekazanie nam informacji o osobie, której działalność przestępcza wydaje się Pani do działań osoby, z którą miała pani podobne przykre doświadczenia. Całość listu zostanie przedłożona do ewentualnego wykorzystania prokuratorowi prowadzącemu śledztwo w sprawie serii napadów na kobiety w Zielonej Górze. Jednocześnie informujemy, że zdecydowaliśmy o publikacji tylko fragmentu Pani wpisu ze względu na ochronę dóbr osobistych osoby w nim opisanej. (ml)

 • Nick: Teź to niestety przeszłam...

  Data dodania: 2010-02-21 22:43:56

  Hej, nie łatwo jest pisac swiatu o swej naiwnosci, ale jak to mowia lepiej zapobiegac niz zwalczac. 2 lata temu przydarzyła mi sie przykra historia poznałam chłopaka 30lat miał wtedy i był własnie z Zielonej Gory nasza znajomosc nie trwała długo, raptem kilka godzin dosypał mi cos do drinka i okradł mnie w moim mieszkaniu.[…]

 • Nick: Red. do Janusza Piechocińskiego

  Data dodania: 2010-02-13 17:49:46

  Odp. dla Janusza Piechocińskiego - Dziękujemy za pozdrowienia. Pozdrawiamy nawzajem Pana i wszystkich naszych Gości. Dziękujemy za znalezienie czasu na wizytę w serwisie. Dziękujemy za wszelkie opinie i uwagi o jego funkcjonowaniu. Czytamy je bardzo uważnie i, jeżeli tylko mamy takie możliwości, korzystamy z nich. Jak zawsze, zapraszamy do współredagowania "Naszych stron", zwłaszcza poprzez nadsyłanie opinii, artykułów czy ciekawych dokumentów, np. do "Antykwariatu Piłata". Redakcja

 • Nick: Janusz Piechociński

  Data dodania: 2010-02-10 15:32:00

  Pozdrawiam Janusz Piechociński