UWZGLĘDNIONA SKARGA PROKURATORA NA UCHWAŁĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA DOT. OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

Dodano: 2009-09-09

Zielna Góra - Wydział II Sądowy. W dniu 3 września 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu skargi prokuratora na uchwałę Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 25 maja 1999 r., Nr XI/124/99 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu stwierdził nieważność w/w uchwały w części, to jest § 1 pkt 2 i § 3 ust. 1 ustalających opłatę stałą w wysokości 15 % najniższego wynagrodzenia za pracę za korzystanie z przedszkoli publicznych, nadto sąd orzekł, iż zaskarżona uchwała w powyższym zakresie nie podlega wykonaniu.

W skardze na powyższą uchwałę, skierowanej do Sądu w dniu za pośrednictwem Rady Miasta Zielonej Góry w dniu 28 maja 2009 r., prokurator zarzucił istotne naruszenie prawa - art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) poprzez ustalenie w , iż odpłatność za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu obejmuje częściową odpłatność za korzystanie z przedszkola, na którą składają się koszty organizacji i przyrządzania posiłków, a także koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych realizowanych w zakresie przekraczającym podstawy programowe, oraz że odpłatność ta wynosi 15 % najniższego wynagrodzenia za pracę, pomimo, braku po stronie rady gminy kompetencji do ustalania opłat za korzystanie z przedszkola o charakterze stałym, nakładanych na rodziców (opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli publicznych niezależnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole oraz rozmiaru korzystania z tych świadczeń przez poszczególne dzieci.

W następstwie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2009 r. aktualnie na terenie Miasta Zielonej Góry brak jest podstaw prawnych do pobierania od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych jakichkolwiek opłat stałych za korzystanie z usług tych przedszkoli. Dopuszczalnym jest jedynie pobieranie opłat za konkretne świadczenia dodatkowe takie jak nauka języków obcych itp. oraz opłat za posiłki, nie obejmujących jednakże wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówek. Powyższe wynika z faktu, że nowa uchwała Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r., Nr LI/666/09 dotycząca ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra nie została dotąd opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa, co stanowi warunek wejścia w życie każdego aktu prawa miejscowego. Sytuacji tej nie zmieni również publikacja w/w uchwały, albowiem w § 10 zawiera ona postanowienie, iż wchodzi w życie z mocą od 1 stycznia 2010 r. tś/jcz