INFORMACJA DLA KIERUJĄCYCH KORESPONDENCJĘ DROGĄ MAILOWĄ - UZUPEŁNIENIE

Dodano: 2009-07-08

Uprzejmie informujemy, że skrzynki poczty elektronicznej nie mogą służyć do przesyłania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, wniosków dowodowych, zażaleń ani innych pism procesowych wymagających własnoręcznego podpisu.

Nadesłane w taki sposób pisma wymagają bowiem uzupełnienia braków, co wiąże się z koniecznością wezwania autora do siedziby prokuratury, zbędnie podnosi koszty postępowania oraz opóźnia czas reakcji na zawiadomienie. W razie nieuzupełnienia podpisu w terminie pismo procesowe zostaje uznane za bezskuteczne.

Wymogi stawiane pismom procesowym wynikają m.in. z przepisów kodeksu postępowania karnego: