INFORMACJA PRASOWA - UŁATWIANIE DOSTĘPU DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Dodano: 2009-03-11

Warszawa. Ponad 28 mln zł, to wartość projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, aby ułatwić społeczeństwu dostęp do wymiaru sprawiedliwości poprzez modernizację sposobu świadczenia usług interesantom sądów i skuteczną politykę informacyjno-edukacyjną.  

Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło we wrześniu 2008 r. realizację ogólnopolskiego projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny "Kapitał Ludzki 2007 -  2013". Budżet projektu opiewa na kwotę ponad 28 mln zł, z czego 85% pochodzi ze środków unijnych. 

Celem ogólnym projektu jest ułatwienie dostępu społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości poprzez modernizację sposobu świadczenia usług interesantom sądów i skuteczną politykę informacyjno-edukacyjną. W ramach całego przedsięwzięcia zakładane jest usprawnienie funkcjonowania sądów w oparciu o punkty obsługi interesantów (powstanie ich 90 w całym kraju), zwiększenie popularności alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (mediacje i sąd polubowny), a także ułatwienie dostępu obywateli do informacji o ich prawach w sądzie i prokuraturze. Działania informacyjne będą realizowana z wykorzystaniem m.in.: billboardów, materiałów audiowizualnych, ulotek i broszur, cyklu spotkań edukacyjnych dla młodzieży i studentów na terenie całego kraju, zmodernizowaną stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również bezpłatny kwartalnik o sądach i reformie wymiaru sprawiedliwości.


W trakcie przygotowania do przetargu są zadania związane z materiałami informacyjno-edukacyjnymi na temat wymiaru sprawiedliwości oraz praw obywatela w sądzie i prokuraturze. Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Fundacją "Dzieci Niczyje" przygotowuje do druku broszurę dla dzieci i młodzieży pt.: "Będę świadkiem w sądzie" Ponadto wspólnie z Uniwersytecką Poradnią Prawną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego resort sprawiedliwości wyda broszurę na temat praw obywatela w sądzie i prokuraturze, która będzie dystrybuowana w sądach i prokuraturach na terenie całego kraju.  

Z kolei dla studentów i młodzieży przygotowany jest cykl spotkań popularyzujących tematykę dotyczącą wymiaru sprawiedliwości. W najbliższym czasie, w oparciu o liczne zgłoszenia z terenu całego kraju ustalony zostanie szczegółowy harmonogram spotkań edukacyjnych i dodatkowo rozesłane broszury informacyjne.

 Na etapie przygotowania do ogłoszenia przetargu jest zadanie polegające na modernizacji strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wdrożenie nowych wersji obcojęzycznych, wersja dla osób niewidomych i słabowidzących, licznika odwiedzin stron, przygotowanie platformy interaktywnej w oparciu o system zarządzania treścią, a także wyszukiwarka aktów prawnych to tylko część nowych zmian pod hasłem zmodernizowania strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ponadto, w ramach realizowanego projektu zarejestrowane zostało nowe czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości pt.: "Na wokandzie". Ten bezpłatny ogólnopolski kwartalnik o sądach i reformie wymiaru sprawiedliwości, to właśnie jedno z najnowszych przedsięwzięć resortu sprawiedliwości, które uzyskało akceptację i dofinansowanie z Unii Europejskiej. Głównymi odbiorcami czasopisma mają być przede wszystkim sędziowie, prokuratorzy, studenci nauk prawnych i kadra akademicka wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych.

Atutami wydawnictwa będą rzetelne i wyczerpujące informacje na temat wymiaru sprawiedliwości, a także przystępna dla czytelników formuła publikacji, jak również kolorowa szata graficzna. Nad całokształtem działalności całej redakcji będzie czuwał powołany do tego Redaktor Naczelny 

Projekt "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" realizowany będzie w latach 2008-2010.

 
Wydział Informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości