UCHWAŁA NR 7/2008 RADY PROKURATORÓW PRZY PROKURATORZE GENERALNYM

Dodano: 2008-11-18

Uchwała Nr 7/2008 Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym z dnia 23 października 2008 r. w sprawie trybu i rezultatów prac nad projektami ustaw
dotyczących ustroju i organizacji prokuratury oraz statusu i wynagrodzeń prokuratorów.

W związku z trwającymi pracami Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do rozpatrzenia projektów nowelizacji ustawy o prokuraturze (poselskiego - druk nr 131 oraz rządowego - druk nr 617), odmową przyjęcia przez Komitet Rady Ministrów, na posiedzeniu w dniu 13 października 2008 r., wniesionego przez Ministra Sprawiedliwości projektu ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawy (w redakcji z dnia 3 b.m.)

Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym:

1. wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu dotychczasowego wyniku prac sejmowych nad reformą organizacyjno-ustrojową prokuratury, a zwłaszcza - przyjęcia głosami posłów większości parlamentarnej, wbrew rządowemu projektowi ustawy nowelizacyjnej, rozwiązania znoszącego prokuratury apelacyjne;

2. prezentuje pogląd, że kwestionowane zmiany nie mają merytorycznego uzasadnienia i stanowią regres w relacji do stanu prawnego sprzed chybionych korekt ustawy o prokuraturze w ubiegłej kadencji parlamentu, gdyż stwarzają poważne zagrożenie dla prawidłowej realizacji ustawowych zadań prokuratury oraz gwarantowanego Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej prawa obywateli do rozpatrywania odwołań i skarg przez organ wyższego rzędu (zasada dewolucji), a także - wobec zerwania paralelności struktury organizacyjnej sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i powszechnych jednostek prokuratury - dla statusu ustrojowego i socjalnego wszystkich prokuratorów;

3. jest w najwyższym stopniu zdumiona brakiem akceptacji ze strony niektórych organów rządowych dla propozycji Ministra Sprawiedliwości, by - zgodnie z publicznie składanymi obietnicami - chociażby częściowo uwzględnić słuszne postulaty płacowe sędziów i prokuratorów przez podwyższenie ich wynagrodzeń zasadniczych z dniem 1 stycznia 2009 r. o kwotę 1000 złotych;

4. podtrzymuje w powyższym zakresie stanowisko Rady wyrażone w uchwale z dnia 29 lutego 2008 r. oraz w uchwale nr 3 z dnia 17 czerwca 2008 r.;

5. zwraca się do Ministra Sprawiedliwości, jako członka rządu i naczelnego organu prokuratury, o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do:

a) zachowania wszystkich czterech szczebli w organizacji prokuratur powszechnych,
b) zapewnienia obiecanego wzrostu płac sędziów i prokuratorów;

6. postanawia przekazać niniejszą uchwałę do wiadomości:
- Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,
- Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
- Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- Prezesowi Rady Ministrów,
- Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: http://www.pk.gov.pl/upload_doc/000000456.doc