INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW

Dodano: 2005-05-19

Zawiadamiamy, że Ministerstwo Sprawiedliwości wyszczególniło następujące dokumenty, jakie winni złożyć kandydaci na aplikantów:

1) Podanie o przyjęcie na aplikację wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru aplikacji;
2) Kwestionariusz osobowy - dla pracowników resortu sprawiedliwości;
3) Życiorys;
4) Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych i uzyskania tytułu magistra lub zaświadczenie o uzyskaniu absolutorium i planowanym terminie egzaminu magisterskiego oraz zaświadczenie o uzyskanych wynikach w nauce osiągniętych przez kandydata w czasie studiów. W przypadku przedłożenia zaświadczenia o uzyskaniu absolutorium i zakwalifikowaniu kandydata do odbywania aplikacji, niezbędne jest uzupełnienie dokumentów przez dołączenie odpisu dyplomu - przed podjęciem decyzji o mianowaniu aplikantem lub zezwoleniu na odbywanie aplikacji pozaetatowej;
5) Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6) Oświadczenie o wykonywanym zatrudnieniu lub zajęciu, a w przypadku wykonywanego zatrudnienia - zgodę pracodawcy na odbywanie aplikacji;
7) Dane o karalności;

Przypominamy także, ze ukończenie studiów o kierunku "prawo kanoniczne" nie spełnia wymogu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra.