KONKURS NA APLIKACJĘ PROKURATORSKĄ

Dodano: 2005-04-20

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2005 r. o godz. 10 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 odbędzie się konkurs na aplikację prokuratorską, która rozpocznie się z dniem 1 października 2005 r. Dla okręgu Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przyznano limit 10 miejsc.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna polegać będzie na rozwiązaniu testu i udzieleniu odpowiedzi na pytania opisowe. O egzaminie ustnym kandydaci zostaną poinformowani po sprawdzeniu prac pisemnych. Polegał on będzie na udzieleniu odpowiedzi przed komisją na wylosowany zestaw pytań z zakresu:
- prawa karnego materialnego,
- prawa karnego procesowego,
- prawa cywilnego materialnego procesowego,
i nieprocesowego,
- prawa i postępowania administracyjnego,
- prawa gospodarczego (kodeks spółek handlowych),
- ustawy o prokuraturze,
- prawa konstytucyjnego
oraz ustaw regulujących strukturę i działalność organów ochrony prawnej w Polsce, prawa europejskiego i elementów kryminalistyki.

Komisja będzie brała pod uwagę wiedzę ogólną kandydata oraz jego przydatność do zawodu prokuratora (umiejętność logicznego myślenia, umiejętność posługiwania się przepisami oraz dokonywania ich wykładni, sposób formułowania wypowiedzi, opanowanie, umiejętność doboru odpowiedniej argumentacji dla obrony zajętego stanowiska itp.). Sposób oceniania części pisemnej i ustnej egzaminu zostanie przedstawiony kandydatom bezpośrednio przed egzaminem.

W bieżącym roku prowadzona będzie wyłącznie aplikacja pozaetatowa. Jednocześnie informujemy, iż zajęcia seminaryjne aplikantów odbywać się będą w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, praktyki natomiast w wyznaczonych Prokuraturach Rejonowych.

Informujemy także o zmianie numeru telefonu do Oficyny Wydawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości. Osoby zainteresowane nabyciem testów egzaminacyjnych na aplikację prokuratorską prosimy o kontakt z numerem tel. (0-22) 326 13 52.

Poniżej podajemy dokumenty, jakie należy złożyć w dziale Kadr Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze - pokój 221.

- życiorys (własnoręcznie napisany)
- zapytanie o karalność
- zaświadczenie lekarskie
- odpis dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów
- zgoda pracodawcy na odbywanie aplikacji pozaetatowej (jeżeli się pracuje) oraz opinia
- średnia ocen uzyskana podczas studiów
- temat pracy magisterskiej i ocena z niej
- tegoroczni absolwenci - opinia z uczelni
- świadectwa pracy - z poprzednich zakładów
- inne dokumenty poświadczające dodatkowe umiejętności np. znajomość języków obcych, obsługi komputera i inne.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu regulują przepisy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej z dnia 5 września 2002 r