INFORMACJA

Dodano: 2005-03-22

W związku z zainteresowaniem sprawą Andrzeja Czyżewskiego oraz pojawiającymi się na ten temat niepełnymi lub nieprawdziwymi informacjami przedstawiam krótki opis tej sprawy oparty tylko i wyłącznie na zebranych w toku postępowania dokumentach.

- Sprawę dotyczącą spółki z o.o. "Dansztof" przekazano do prowadzenia Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze jesienią 2000 r.

Materiał dowodowy zgromadzony w śledztwie pozwolił przedstawić zarzuty popełnienia przestępstw, czterem osobom, w różnym okresie wchodzącym w skład władz spółki. Trzem osobom zarzuty przedstawiono i przesłuchano je w charakterze podejrzanych. W dniu 16 września 2002 skierowano do sądu przeciwko nim akt oskarżenia. Do chwili obecnej przed Sądem Rejonowym w Zgorzelcu toczy się proces.

- Czwartej osobie, której sformułowano zarzuty, nie zdołano ich przedstawić i przesłuchać w charakterze podejrzanego. Dotyczy to właśnie Andrzeja Czyżewskiego.

Przez siedem miesięcy wielokrotnie wzywano go do stawienia się w prokuraturze, lecz do takiego zdarzenia nie doszło. Czyżewskiemu zarzucono popełnienie 2 przestępstw z art. 300 §1 dawnego kodeksu handlowego i z art. 296§1 kk.

- W kwietniu 2002 r. uznając, że Andrzej Czyżewski unika wymiaru sprawiedliwości wystąpiono do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 7 dni od chwili zatrzymania.

- 26 kwietnia 2002 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał postanowienie o zastosowaniu wnioskowanego środka zapobiegawczego uzasadniając go tym, że podejrzany uchyla się przed wymiarem sprawiedliwości.

- 14 maja 2002 r. na tej podstawie wydano i rozesłano list gończy.

- 5 października 2002 r. śledztwo w stosunku do Andrzeja Czyżewskiego zawieszono.

- Wbrew wypowiedziom Andrzeja Czyżewskiego w następujących okresach był on we władzach spółki "Dansztof", co wynika z zapisów z rejestrów sądowych.

1. Od 3 marca 1999 r. do 30 kwietnia 1999 r. był członkiem zarządu.
2. Od 30 kwietnia 1999 r. do maja 2000 r. był przewodniczącym Rady Nadzorczej.
3. Od kwietnia 2000 r. do 4 października 2000 r. był wiceprezesem zarządu.

- Przykładowy cytat z zapisów w rejestrze sądowym:
Akt notarialny z 30.04.1999 (nr 59212/1999)
- obecne 100% kapitału
- obecni D.B., K.C. , A. Czyżewski

Skreślono § 8 ustalając nowe brzmienie "Władzami spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd (...)"
- (...) odwołano z zarządu A. Czyżewskiego
- (...) "A. Czyżewskiego powołano na przewodniczącego Rady Nadzorczej"

- zarzucane A. Czyżewskiemu przestępstwa polegały na tym, że jako członek władz spółki nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku przez co działał na szkodę spółki (art. 300 kh), oraz że jako członek władz spółki nadużył przysługujących mu uprawnień, czym wyrządził spółce szkodę w wysokości 438 000 zł ( art. 296§1kk).