OŚWIADCZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Dodano: 2005-01-26

W związku z podnoszonymi w mediach zarzutami bezzasadnego umorzenia postępowania karnego przeciwko lekarce z żagańskiego pogotowia ratunkowego, która w stanie nietrzeźwości wykonywała czynności zawodowe wyjaśniamy iż....

1. Prokurator Rejonowy w Żaganiu wszczął i przeprowadził śledztwo w tej sprawie w kierunku przestępstwa narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. art. 160§1 kk. Należy zaznaczyć, że obowiązujące ustawodawstwo karne nie przewiduje odpowiedzialności za wykonywanie czynności zawodowych w stanie nietrzeźwości. Nie przewiduje też odpowiedzialności karnej z powodu wykonywania w tym stanie innych czynności. Wyjątek stanowi prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdów mechanicznych (art. 178a§1kk) oraz pełnienie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego czynności związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych (art. 180 kk).

2. Do kardynalnych zasad prawa karnego należy zakaz pociągania do odpowiedzialności karnej za czyny inne, niż wyraźnie zdefiniowane w ustawach karnych jako przestępstwa. W związku z tym niemożliwe jest zastosowanie analogii i pociągnięcie do odpowiedzialności lekarza według reguł zastrzeżonych przez ustawodawcę dla osób kierujących pojazdami mechanicznymi.

3. Z ekspertyzy wykonanej na zlecenie prokuratora wynika, że stan lekarki nie stanowił żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa jej pacjentów. Wobec powyższego lekarka ta może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej wyłącznie na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność taka o charakterze powszechnym, określona jest w przepisie art. 70§2 kodeksu wykroczeń, który to przepis stwierdza, że "karze aresztu albo grzywny podlega ten, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe." W tym zakresie i w ramach posiadanych uprawnień Prokurator Rejonowy w Żaganiu wystąpił do właściwego oskarżyciela tj KPP w Żaganiu o skierowanie stosownego wniosku o ukaranie sprawczyni tego wykroczenia.

Wniosek ten wpłynął do Sądu Grodzkiego Wydziału VII w Żaganiu w dniu 13 października 2004 r. i oczekuje na rozpoznanie.

Nie polega więc na prawdzie podnoszony w publikacjach wątek, iż wykonująca czynności służbowe lekarka uniknie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

O zasadach tej odpowiedzialności decyduje jednak ustawodawca, który uznał, iż wykonująca czynności zawodowe w stanie nietrzeźwości lekarka podlega ukaraniu za wykroczenie a nie za przestępstwo.