OŚWIADCZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM MODERNIZACJI PROKURATUR

Dodano: 2004-11-01

"Wyposażenie w pracy nadal przypomina w niektórych jednostkach czasy PRL-u. Rzadkością są komputery czy drukarki, brakuje materiałów biurowych, środków komunikacji, niewystarczający jest dostęp do publikacji prawniczych"
K. Gorazdowski, Prokurator nr 3-4/2003

Piątek, 5 listopada 2004r. to ważna data w historii prokuratur okręgu zielonogórskiego. W tym dniu oficjalnie zakończony został kolejny etap modernizacji obiektów Prokuratur Okręgowej i Rejonowej w Zielonej Górze. Modernizacja ta poprzedzona została prawnym uregulowaniem spraw własnościowych. Przejęty od Policji i ABW obiekt pozostaje wprawdzie własnością Skarbu Państwa, ale jego administratorem na zasadzie trwałego zarządu decyzją Prezydenta m. Zielonej Góry została prokuratura. Decyzja ta umożliwiła wykonanie prac remontowych w takim zakresie, w jakim ma prawo czynić to właściciel nieruchomości.

Mówiąc najkrócej, stopniowo, w miarę wygospodarowywania własnych środków finansowych pochodzących z oszczędnego i racjonalnego ich wydatkowania na działalność bieżącą oraz uzyskiwania środków przekazywanych przez Prokuratora Apelacyjnego z jego budżetu dokonaliśmy wymiany okien, remontu toalet i sali odprawowo-szkoleniowej. W końcowym etapie odmalowano wszystkie pokoje prokuratorskie, sekretariaty i pomieszczenia szeroko rozumianej logistyki. W niezbędnym zakresie dokonana została wymiana mebli. Zgodnie w wymogami podyktowanymi względami bezpieczeństwa systemów informatycznych i zbiorów danych osobowych wydzielone zostały odpowiednio chronione i dozorowane strefy dostępu do poszczególnych sektorów. Cały obiekt od strony zewnętrznej i wewnątrz podlega monitorowaniu. Posiada też odpowiednie zabezpieczenie antywłamaniowe i p/pożarowe.

W ciągu ostatnich kilku lat stopniowo realizowane zadania z zakresu informatyzacji pozwoliły w roku bieżącym na skomputeryzowanie niemal wszystkich stanowisk pracy. W Wydziałach ds. Przestępczości Zorganizowanej i Śledczym PO oraz w Dziale Śledczym PR funkcjonuje już najnowocześniejszy w Polsce system informatyczny SIP-LIBRA. Jego rozbudowa w ciągu najbliższych lat i stopniowa integracja z centralną baza danych powinna usprawnić pracę urzędu prokuratorskiego w zakresie zwalczania przestępczości w stopniu dzisiaj nieporównywalnym z jakimkolwiek przedsięwzięciem w przeszłości.

Obie jednostki organizacyjne dysponują pomieszczeniami dostosowanymi do przesłuchiwania na odległość. Niezbędny do tego zadania własny sprzęt powinien zostać zakupiony jeszcze w tym roku kalendarzowym. W PO w Zielonej Górze od 1 stycznia 2005r. rozpocznie działalność punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, a tylko nieco później punkt wymiany informacji o zjawiskach towarzyszących przestępczości prania brudnych pieniędzy. Już teraz działa sekcja informacyjna o prawie europejskim. Od 2 miesięcy funkcjonuje niezwykle popularna nie tylko wśród dziennikarzy, niewątpliwie najlepsza w kraju strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że rok bieżący zamyka bardzo ważny etap rozwojowy wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury okręgu zielonogórskiego. Jeszcze 10 lat temu problemem było zaopatrzenie biur prokuratorskich w podstawowe narzędzia pracy, w papier, długopisy, kalkę maszynową. Najnowocześniejszym urządzeniem pozostawał telefon, a pozyskanie kserokopiarki czy komputera było wydarzeniem. Z powodu ciasnoty prokuratorzy pracowali po 2 - 3 w jednym pokoju, a akta zapełniały nie tylko szafy, ale okna, podłogi, czasem nawet korytarze, blokując przejścia. W ciągu ostatnich kilku lat udało się wszystkie prokuratury przeprowadzić do nowych, obszerniejszych, zadbanych i odpowiednio dostosowanych obiektów - ich fotografie zobaczycie dzisiaj Państwo podczas zwiedzania biura. Każda prokuratura rejonowa posiada pokoje do niejawnych okazań, możliwość transmisji przesłuchania na odległość, pomieszczenie umożliwiające zachowanie podstawowych standardów przesłuchiwania małych dzieci. W każdej funkcjonuje pokój dla zatrzymanych, punkt kancelarii tajnej, punkt dostępowy do zasobów informacji prawnej LEX, biblioteka oraz stanowisko internetowe. Każda z prokuratur posiada ponadto zintegrowaną z pozostałymi jednostkami łączność teleinformatyczną w systemach CENTREX oraz telefonii bezprzewodowej. Każda dysponuje pojazdem służbowym. W ciągu godzin urzędowania wszędzie funkcjonuje ochrona fizyczna, a monitorowanie elektroniczne działa przez całą dobę. Stopień skomputeryzowania stanowisk pracy przekroczył średnio 85%.

Proszę Państwa!

Przedstawiony w skrócie stan logistyki naszych jednostek organizacyjnych to powód do dumy każdego, kto chociażby w minimalnym stopniu poczuwa się do solidarności środowiskowej z południowa częścią Ziemi Lubuskiej. Już nie musimy wstydzić się przed Europą naszymi toaletami, wyposażeniem biur, stanem poczekalni. Przytoczony na wstępie tego oświadczenia cytat nie dotyczy zielonogórskich najmniejszym stopniu prokuratur zielonogórskich.

Poprawa i utrzymanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Prokurator Okręgowy jako pracodawca prokuratorów, urzędników i pozostałych pracowników z obowiązku tego nie jest zwolniony.

Chciałbym jednak bardzo wyraźnie podkreślić: te wszystkie kolejne remonty, zakupy wyposażenia, informatyzacja i łączność nie jest celem samym w sobie.

My traktujemy je wyłącznie jako tworzenie prokuratorom i zespołom urzędniczym wspomagającym realizacje ustawowych zadań prokuratury warunków do bardziej sprawnego, efektywniejszego i praworządnego działania.

Tak też dzieje się w istocie. Prokuratury Okręgu Zielonogórskiego systematycznie zajmują czołowe miejsca w rankingach Ministerstwa Sprawiedliwości. Wskaźnik efektywności prowadzonych spraw karnych mierzony odsetkiem aktów oskarżenia, ilością osób oskarżonych i skazanych stawia je w ścisłej czołówce krajowej. Dość wskazać, że w roku 2000 sądy obu instancji osądziły z oskarżenia zielonogórskich prokuratorów 7.740 osób. W roku 2003 takich osadzonych było już 12.835. Uważamy, że poprawa efektywności ścigania pozostaje w ścisłym związku z poziomem zagrożenia przestępczością, zwłaszcza tą najpoważniejszą. Tylko w latach 2000 - 2003 ilość stwierdzonych rozbojów spadła z 770 do 461, włamań ilość 8.029 do 5.373, a ilość kradzieży samochodów z 1.148 do 532. W ciągu 2003r. w całym okręgu skradziono tyle samochodów, ile jeszcze 4 lata wcześniej kradziono w samej tylko Zielonej Górze. Osoby bliżej zainteresowane tą problematyką odsyłam do publikowanych na naszej stronie internetowej analiz rocznych.

Nie można też nie wspomnieć, że w wielu prestiżowych, trudnych i skomplikowanych sprawach sięgamy do najbardziej nowoczesnych metod dowodzenia, w tym ekspertyz uwzględniających najnowsze zdobycze nauki, zwłaszcza techniki kryminalistycznej i medycyny sądowej . I sprawa ostatnia: poza poprawą warunków pracy i efektywności w realizacji zadań ustawowych chcemy stwarzać też coraz lepsze warunki do obsługi naszych petentów, kimkolwiek by nie byli. Mają temu służyć poczekalnie, stanowiska recepcyjne, takie jak np. na najniższym holu, dostępne toalety. Strona internetowa nie tylko dostarcza wiedzy o obowiązującym prawie, ale pozwala odnaleźć numer telefonu i adres niemal każdego organu ochrony prawnej. Można dowiedzieć się z niej, jakie przysługują uprawnienia różnym uczestnikom postępowania karnego i nie tylko karnego, jak sformułować wniosek dowodowy i kto jest poszukiwany listem gończym.

Czy działamy bezbłędnie? Nie, tego nie może powiedzieć o sobie nikt, kto jest odpowiedzialny. To, co jest możliwe staramy się z naszej działalności eliminować na bieżąco. Jednak w państwie prawa, w postępowaniu karnym eliminowaniu błędów służy przede wszystkim dostępny każdemu uprawnionemu tryb odwoławczy. Każda decyzja prokuratora kończąca postępowanie, niezależnie czy jest to akt oskarżenia czy postanowienie umarzające śledztwo podlega kontroli organu niezawisłego, jakim jest sąd. Wystarczy tylko mieć argumenty. Zastępujące je dzisiaj niestety tak często epitety raczej nie pomogą nikomu w przekonaniu do swoich racji.

Życzę Paniom i Panom owocnego pobytu na terenie obu zielonogórskich prokuratur. Nasi pracownicy są do Waszej dyspozycji.

Jan Wojtasik, prokurator okręgowy Zielona Góra, 2004.11.08.