INFORMACJA DLA WSZYSTKICH OSÓB POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE PO II DS 33.2017 PROWADZONEJ PRZEZ WYDZIAŁ PG PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Dodano: 2020-03-11

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze informuje pokrzywdzonych w sprawie o sygn. PO II Ds.33.2017 prowadzonej przeciwko Damianowi K. i Piotrowi M., podejrzanym o czynu z art. 286 § 1 k.k., że postanowieniem z 4 marca 2020r. zostało umorzone w części śledztwo p-ko Damianowi K., podejrzanemu o popełnienie oszustw polegających na umieszczaniu  w okresie od sierpnia 2016r. do lutego 2017r. na portalach internetowych OLX i OTOMOTO ofert sprzedaży motocykli  Simson i Junak bez zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy, i doprowadzenie przez to do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wpłacających zaliczki za te pojazdy pokrzywdzonych - wobec ustalenia, że podejrzany Damian K. nie popełnił zarzuconych mu czynów.

Podstawą zapadłego rozstrzygnięcia były ustalenia poczynione w toku przeprowadzonego śledztwo z których w sposób jednoznaczny wynikało, że czyny, których popełnienie na szkodę pokrzywdzonych miał dopuścić się Damian K. i popełnienie których na początkowym etapie śledztwa mu zarzucono, dopuścił się w rzeczywistości inny podejrzany Piotr M., któremu w tym zakresie zostały przedstawione stosowne zarzuty i do popełnienia których podejrzany ten przyznał się.


Pouczenie:

Na zapadłe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania: stronom, instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.
Uprawnionym do złożenia zażalenia, przysługuje prawo przejrzenia akt. W celu przejrzenia akt prokurator może udostępnić akta w postaci elektronicznej. sprawy (art. 306 § 1a, §1b  kpk, oraz 465 § 1 i 2 kpk).

Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności. Jeżeli organ prowadzący postępowanie nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wyda ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania. Postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia pokrzywdzony, który dwukrotnie wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i 1a, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 kpk.

W razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata, radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. O wniesieniu aktu oskarżenia  zawiadamia się innych pokrzywdzonych znanych sądowi. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania. Do sprawy wszczętej na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego może w każdym czasie wstąpić prokurator, stając się oskarżycielem publicznym. Postępowanie toczy się wówczas z oskarżenia publicznego, a pokrzywdzony, który wniósł akt oskarżenia, korzysta z praw oskarżyciela posiłkowego, o którym mowa w art. 54. Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego jest dopuszczalne jedynie za zgodą pokrzywdzonego, który wniósł akt oskarżenia, a w razie przyłączenia się do postępowania pokrzywdzonego, o którym mowa w § 3 - również tego pokrzywdzonego. (art. 55§1-4 kpk).

Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po jego terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1
i 2 kpk, art. 460 kpk).

Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, a w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że doręczenie postanowienia wraz ze stosownymi pouczeniami o przysługujących uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej sądu lub prokuratury. Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci (art.131 § 2 i 3 kpk).