INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dodano: 2018-05-28

W związku z treścią art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia  10.05.2018 r. (DZ. U. 2018  poz.1000) UODO  oraz z treścią art. 37 ust. 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze informuje, że:

1. Inspektorem ochrony danych prokuratur okręgu zielonogórskiego  jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl


Do zadań IOD należą obowiązki  określone w art. 39 RODO tj:


a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

d) współpraca z organem nadzorczym;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

2. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań IOD sprawuje Prokurator Okręgowy oraz poszczególni Prokuratorzy Rejonowi.
Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze reprezentowana przez  Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl oraz poszczególni Prokuratorzy Rejonowi okręgu zielonogórskiego.