INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU ASESORSKIM W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻARACH (sygn. PO IV WOS 1110.3.2018)

Dodano: 2018-02-12

Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze uprzejmie informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Żarach dysponuje jednym wolnym stanowiskiem asesorskim.
 
Osoby zainteresowane, spełniające warunki do mianowania na stanowisko asesora określone w Ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zm.) proszone są o składanie wymaganych dokumentów, tj. w szczególności:

- wniosku o mianowanie na stanowisko asesora adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze,
- oświadczenia o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także oświadczenia, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
- oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii świadectwa ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
- oryginału, odpisu lub poświadczonej kopii dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego lub egzaminu adwokackiego lub radcowskiego i (dotyczy tylko osób ze zdanym egzaminem adwokackim i radcowskim) jednocześnie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 letni okres wykonywania czynności związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe (m in. dokument dotyczący zakresu powierzonych obowiązków) lub posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
- w przypadku adwokatów i radców prawnych - oryginał, odpis lub poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu adwokackiego lub radcowskiego i dokumentów potwierdzających wykonywanie tego zawodu przez co najmniej 3 lata,
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
- ankiety personalnej (zgodnie z załączonym wzorem) wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o nominację,
- zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego zdolność, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków asesora, wydanych na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych  do objęcia stanowiska sędziego (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1293 z późn. zm.),
- oświadczenia kandydata co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy,
- świadectw pracy z okresów uprzedniego zatrudnienia,
- oświadczenie kandydata o wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie (ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury), ewentualnie na stanowiska prokuratorskie lub sędziowskie. 
W zaświadczeniach wydanych przez uprawnionych lekarzy i psychologów, tj. posiadających kwalifikacje, o których mowa w § 7 i § 8 cytowanego rozporządzenia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia stanowiska sędziego, powinno znaleźć się precyzyjne wskazanie stanowiska, na które kandyduje osoba.

Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 roku przedstawia również:

- oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2186), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,
- oświadczenia kandydata, iż nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej &8211; Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1575), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć także inne dokumenty popierające kandydaturę, w szczególności opinie i rekomendacje.

Dokumenty należy złożyć osobiście, bądź listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
ul. Partyzantów 42
65-950 Zielona Góra

Termin składania dokumentów do dnia 31 marca 2018 roku.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 068 32 91 721.

Termin posiedzenia kolegium opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora zostanie wyznaczony w okresie późniejszym.

PROKURATOR OKRĘGOWY
  Jarosław Kijowski


załącznik:
- ankieta personalna