SPOTKANIE PROKURATORA Z UCZNIAMI GIMNAZJUM I ICH RODZICAMI DOT. CYBERPRZEMOCY

Dodano: 2016-04-14

Zielona Góra. W ostatnich dniach w Gimnazjum nr 1  w Zielonej Górze  odbyło się kolejne już spotkanie prokurator Doroty Przygrodzkiej z uczniami, ich rodzicami oraz wychowawczynią jednej z klas tej szkoły.
Tematem wiodącym tego spotkania było wyjaśnienie pojęcia mobbingu coraz częściej występującego w szkołach, a także nowej formy przestępstwa - cyberprzemocy.

W trakcie spotkania prokurator na podstawie przykładów z prowadzonych w prokuraturze postępowań karnych naświetliła tak pojęcie mobbingu, jak i sposoby walki z tym coraz częściej pojawiającym się zjawiskiem.  Ostatnie miesiące, lata pokazują, że mobbing  to nie tylko zjawisko, które dotyczy dorosłych. Tej formy przemocy doświadczają coraz częściej także dzieci -  w szkole, oraz młodzież na uczelni czy podczas zabawy. W ostatnich latach w polskich szkołach mobbing stał się bardzo poważnym problemem. Prokurator podkreśliła,  że mobbing może przyjmować rożne postacie.

Najprościej mobbing można określić jako wytworzenie się wokół ofiary atmosfery zagrożenia, która ma na celu wyłączenie jej z grupy koleżeńskiej lub z życia społecznego. Wskazała, że do najczęstszych form mobbingu zalicza się:  szykanowanie,   izolowanie,  wyśmiewanie, wyszydzanie,  obmawianie, ukierunkowane plotkowanie, ubliżanie,  ale również  szantaż,  przemoc fizyczna, w tym  popychanie, bójki, zaczepki, wrogie gesty, rozgłaszanie na temat danej osoby  nieprawdziwych, szkalujących ją  informacji, m.in. zamieszczanie wulgarnych komentarzy np. na portalach społecznościowych.
 
Podczas prelekcji prokurator  starała się uświadomić rodzicom, że ofiarą mobbingu może stać się każde dziecko, lecz na największe ryzyko narażone są dzieci, które są "inne" od swoich rówieśników. Ta " inność"  może dotyczyć np. wzrostu, koloru skóry, włosów, stylu ubierania się, zachowania. Ofiarami stają się : prymusi szkolni, "niezdary" klasowe, dzieci mniej sprawne fizycznie, jąkające się, posiadające trudności w nauce.
 
Prokurator podkreśliła, że najważniejszą i priorytetową sprawą dla ustrzeżenia dzieci i młodzieży przed mobbingiem jest otwartość na ich problemy. Zachęcała w związku z tym rodziców i nauczycieli aby wsłuchiwali się w problemy dzieci i nie bagatelizowali problemu zwłaszcza, gdy sygnały ze strony dziecka powtarzają się i nasilają.  Najważniejsza jest rozmowa z dzieckiem. Warto porozmawiać o tym z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym. W szczególnie trudnych przypadkach powiadomić Policję.
 
W drugiej części wykładu Prokurator omówiła kwestię cyberprzemocy.

Wskazała, że cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych - przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać   bardzo   dużą   krzywdę.   Internet   daje   użytkownikom   poczucie anonimowości. Jednocześnie - dzięki chociażby wyszukiwarkom - pozwala na łatwe znalezienie i powiązanie wielu informacji dotyczących konkretnej osoby .Podkreśliła, że publikując dane o sobie należy pamiętać, że informacja ( wpis, zdjęcie , komentarz) raz umieszczona w Internecie zostaje w nim praktycznie na zawsze. Dzieci zazwyczaj nie uświadamiają sobie jak krzywdzące mogą być działania podejmowane online, a ofiary cyberprzemocy pozostawione sam na sam z problemem często nie potrafią sobie z nim poradzić.  Z tych powodów  bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu cyberprzemocy pełni najbliższe otoczenie dziecka. Rodzice i nauczyciele powinni podejmować działania profilaktyczne oraz szybko interweniować w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy w sieci. Zwróciła rodzicom szczególną uwagę na okoliczność, że w przypadku cyberprzemocy w stosunku do dzieci, czyli osób poniżej 18 roku życia, wszystkie działania prawne realizują rodzice lub opiekunowie prawni.

Prokurator omówiła najczęściej występujące formy cyberprzemocy (naruszenie wizerunku, zniesławienie, znieważenie, włamanie do miejsca w Internecie strzeżonego hasłem lub innym zabezpieczeniem, włamanie na bloga, na konto e-mailowe, na profil w serwisie społecznościowym, wprowadzenie zmian na koncie e-mailowym, profilach społecznościowych, blogach, stronach internetowych i podobnych, stosowanie wulgaryzmów, które nie wyczerpują przesłanek zniewagi lub zniesławienia, upublicznianie zdjęć i filmów z udziałem nagich dzieci poniżej 18 roku życia, złośliwe niepokojenie kogoś przy użyciu narzędzi dostępnych w Internecie takich jak komunikatory, czaty, forum, e-mail upublicznianie na stronie, blogu, portalu społecznościowym itp. czyjegoś zdjęcia lub filmu z czyimś udziałem bez zgody, bez wiedzy lub wbrew jej woli, upublicznienie na portalu społecznościowym, blogu na stronie itp. ośmieszającego, przerobionego, w kompromitujących okolicznościach itp. zdjęcia lub filmiku z czyimś udziałem ) oraz przedstawiła możliwości działania i sposoby dochodzenia odpowiedzialności cywilnej i karnej sprawcy.
 
Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję (art. 304 § 1 i 2 k.p.k.)./ep