KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Dodano: 2015-11-20

Zielona Góra. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze ogłasza konkurs na jedno stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze.

Osoba ubiegająca się o stanowisko asystenta prokuratora winna złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze
ul. Partyzantów 42;
65-950 Zielona Góra

lub przesłać na wskazany adres z powołaniem się na sygnaturę I K 112/7/15 w terminie do 4 grudnia 2015 roku zgłoszenie wraz z następującymi dokumentami:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4. oświadczenie, o którym mowa w art. 100c ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze;
5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Wolnych miejsc: 1

Konkurs składa się z trzech etapów:
1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Druga i trzecia część konkursu zostaną przeprowadzone w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42 sala konferencyjna (I piętro).

Szczegółowe zasady konkursu zostały określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 22 września 2015 r.).

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego Informację o wynikach konkursu prokurator umieści w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sygnatura sprawy: I K 112/7/15