OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Dodano: 2015-08-17

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poszukuje kandydata na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze

sygnatura konkursu: I K 112/4/15

liczba etatów: jeden
miejsce pracy: Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- wykonywanie prac kancelaryjno - biurowych pomocniczych,
- prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
- prowadzenie korespondencji i sporządzanie projektów pism,
- zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ewidencjowanie i rejestrowanie.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie co najmniej średnie,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- oświadczenie o niekaralności,
- umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji,
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętności posługiwania się komputerem,
- znajomość przepisów:
   - Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.),
   - Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2014 r., poz. 1218 z późn. zm.),
   - Zarządzenia nr 48/15 Prokuratora Generalnego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych Prokuratury,
- doświadczenie co najmniej 2-letni staż pracy.

Wymagania pożądane:
- samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,
- kultura osobista,
- kreatywność,
- umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. na adres:
PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA

Kandydaci proszeni są o podanie w liście motywacyjnym sygnatury konkursu i numeru telefonu kontaktowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:
etapu pierwszego: polegającego na wstępnej selekcji kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
etapu drugiego: praktycznego sprawdzianu umiejętności,
etapu trzeciego: rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze www.zielona-gora.po.gov.pl i w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Komisja po przeprowadzeniu konkursu w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.