PRZECIW PRZEMOCY DOMOWEJ – SPOTKANIE W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻARACH I OTWARCIE PIERWSZEGO NIEBIESKIEGO POKOJU

Dodano: 2013-01-29

Żary. W dniu 28 stycznia 2013 r. w Prokuraturze Rejonowej w Żarach odbyło się spotkanie Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze dr Alfreda Staszaka oraz Prokuratora Rejonowego w Żarach Barbary Neneman-Szachnowskiej z przedstawicielami organów administracji samorządowej, kuratorami, sędziami, Komendantem Powiatowym Policji w Żarach oraz dyrektorem Ośrodka Terapeutycznego PROFIL w Żarach na temat zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie żarskim. Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy, przepływu informacji oraz podjęcie wspólnych działań na rzecz ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Spotkanie otworzył Prokurator Okręgowy Alfred Staszak który wygłosił prelekcję na temat "Niebieska tarcza - Prokuratura wobec przemocy" w trakcie której przedstawił politykę karną wobec podejrzanych o znęcanie się nad najbliższymi. Zwrócił również uwagę na szczególną sytuację ofiar przemocy domowej, które często na co dzień przebywają ze swoim oprawcą korzystając np. ze wspólnego lokalu mieszkalnego, są również często od niego zależne. Z tego też powodu w prokuraturach okręgu zielonogórskiego osoby pokrzywdzone przemocą domową mają możliwość umówienia się z prokuratorem celem złożenia zawiadomienia o przestępstwie. W tym celu prokuratura uruchomiła telefony alarmowe dla ofiar przemocy domowej. Dla osób pokrzywdzonych czynem z art. 207 k.k. z terenu kognicji prokuratury rejonowej w Żarach to nr: 68 363 93 62

W przypadku, gdy osoba zgłaszająca będzie zmuszona do przyjścia do prokuratury z dzieckiem będzie ono mogło poczekać na opiekuna w przyjaznym "niebieskim pokoju", który w Prokuraturze Rejonowej w Żarach został otwarty w dniu wczorajszym.

Prokurator Okręgowy zwrócił również uwagę na szczególny rodzaj polityki karnej wobec sprawców przemocy domowej (ma ona przecież wpływ także na życie ofiar). Zauważył także, że w drastycznych przypadkach prokuratorzy będą wnioskować do Sądu:
- o zastosowanie tymczasowego aresztowania,
- orzekanie wobec sprawców zakazu zbliżania się do ofiary,
- tytułem środka zapobiegawczego stosowanie nakazu opuszczenia lokalu.


Następnie głos zabrała Barbara Neneman-Szachnowska Prokurator Rejonowy z Żar, przedstawiając dane statystyczne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie w latach 2011 i 2012 na terenie powiatu żarskiego oraz wskazała jakie działania podejmuje żarska prokuratura w walce z przestępczością przeciwko rodzinie. Prokurator Arkadiusz Łakomy przedstawił praktyczne aspekty działania Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz działalności Zespołów Interdyscyplinarnych ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla potrzeb postępowań karnych. Prokurator Renata Chmielewska wskazała, jakimi środkami prawnymi dysponuje prokurator w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, postępowań w sprawach nieletnich oraz z zakresu prawa administracyjnego.

Spotkanie w Prokuraturze Rejonowej w Żarach spotkało się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli organów administracji samorządowej, kuratorów oraz sędziów, którzy w czasie dyskusji zauważyli potrzebę stworzenia zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

niebieski