WNIOSEK O ORZECZENIE OBOWIĄZKU NAPRAWIENIA SZKODY W TRYBIE ART. 46 KODEKSU KARNEGO

Dodano: 2012-09-21

Obowiązek naprawienia szkody jest środkiem karnym o charakterze majątkowym. Realizuje kompensacyjną funkcję prawa karnego. Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody mogą złożyć pokrzywdzony lub prokurator. Można złożyć do czasu zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub ustnie do protokołu przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka. Warunkiem orzeczenia tego środka karnego jest skazanie sprawcy przestępstwa przez sąd. W razie orzeczenia tego obowiązku sąd z urzędu i bez pobierania opłat przesyła tytuł egzekucyjny pokrzywdzonemu lub innej osobie uprawnionej. Sąd w wyroku nie określa terminu wykonania obowiązku, a osoba skazana jest zobowiązana do jego realizacji niezwłocznie. Do roszczenia o naprawienie szkody spowodowanej przestępstwem nie stosuje się przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczeń.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody - Dokument PDF