STRONA INNA NIŻ WSZYSTKIE - PRZEWODNIK PO STRONIE W ZWIĄZKU Z DZIESIĘCIOMILIONOWĄ ODSŁONĄ

Dodano: 2012-06-12

Zielona Góra - Prokuratura Okręgowa. Prokuratura jest organem państwa, którego zadaniem jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Zadanie to prokuratorzy wykonują poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami. Nie ulega wątpliwości, że jest to podstawowa i w opinii publicznej najczęściej kojarzona z prokuratorem forma jego aktywności.  

Prokurator jest jednak zobowiązany do podejmowania całego szeregu innych czynności określonych w ustawach, których celem jest strzeżenie praworządności.

Zielonogórska prokuratura zaliczana jest do grupy średnich jednostek, co do wielkości rocznego wpływu spraw, a co za tym idzie, co do przyznanych etatów niezbędnych do ich rozpoznania. Każdego dnia jednak prokuratorzy okręgu w ramach posiadanych środków i możliwości podejmują wszelkie możliwe działania, aby skutecznie realizować naszą misję: służyć, chronić, pomagać, żądać ukarania.

Jednym ze sposobów realizacji tej misji, a co za tym idzie również zadań, stawianych przed największą w województwie lubuskim prokuraturą, jest strona internetowa, która ma już dziesięciomilionową odsłonę. Oznacza to, że w ciągu kilku lat jej funkcjonowania zyskała wielu czytelników. Stałych, którzy bardzo często do nas zaglądają szukając przydatnych lub po prostu ciekawych informacji oraz tych jednorazowych, którzy poszukują rozwiązania nurtującego ich problemu prawnego.

Na stronie internetowej staramy się poruszać tematy w naszym odczuciu bardzo ważne, wręcz fundamentalne dla funkcjonowania prokuratury we współczesnym świecie. Pokazujemy także sprawy pozornie błahe, opisujące z jednej strony prokuratorską codzienność polegającą na rozwiązywaniu kilkudziesięciu tysięcy spraw rocznie, ale z drugiej strony obnażające ułomność natury ludzkiej.

Strona inna niż wszystkie...  

Zielonogórska Prokuratura Okręgowa i jej strona internetowa znalazła nie tylko grono stałych Gości, ale również została zauważona w prestiżowych konkursach. Trzykrotnie z rzędu byliśmy laureatami konkursu "Strona internetowa bez barier" (w 2009, 2010 i 2011) otrzymywaliśmy nagrody i wyróżnienia w konkursie "Zielona Góra - Bez barier" (2008, 2009, 2011). Honorowani byliśmy dyplomami za coroczny czynny udział w ogólnopolskich "Dniach przeciwko przemocy w rodzinie".  

Nasza strona kierowana jest do różnych adresatów.

Ofiara przestępstwa - każdego przestępstwa - niezależnie od jego skutku, powinna zostać objęta ochroną prawną, a w osobie prokuratora winna znajdować sojusznika w dochodzeniu swoich praw. Kierownictwo zielonogórskiej Prokuratury Okręgowej z tego względu kładzie duży nacisk na podejmowanie wszelkich działań mających na celu naprawienie szkody poniesionej przez pokrzywdzonego. Prokuratorzy prowadzący lub nadzorujący postępowania przygotowawcze odbierają od nich oświadczenia o żądaniu naprawienia szkody, wytaczają powództwa adhezyjne i nie zapominają o obowiązku naprawienia szkody przy składaniu wniosków o sądowy wymiar kary. Zapewnieniu gwarancji praw najsłabszemu uczestnikowi postępowania karnego służyć ma na naszej stronie zakładka "Dla pokrzywdzonych". Tam przypominamy prawa przysługujące pokrzywdzonemu, pouczenia, zamieszczamy wzory pism i przydatne linki do stron innych instytucji i organizacji zajmujących się ochroną ofiar przestępstwa.  

Państwo prawa, to takie które szanuje prawa wszystkich obywateli, włącznie z tymi, którzy popełniają przestępstwa. Państwo jest silne, mądre i sprawne jeżeli nie ma wątpliwości, że każdy sprawca przestępstwa zostanie zgodnie z wszystkimi rygorami procedury karnej, w majestacie prawa, oddany pod sprawiedliwy osąd za swoje uczynki. W zakładce kierowanej do podejrzanych zamieszczamy między innymi pouczenia w wielu językach i niektóre wzory pism.

Zakładka "Inne strony" zawiera w swoich rozszerzeniach adresy instytucji ochrony prawnej, sądów i prokuratur, adresy organów administracji państwowej, adresy biegłych sądowych i tłumaczy. Znajdziemy tam również linki do międzynarodowych instytucji pomocy prawnej, stowarzyszeń i wydawnictw prawniczych oraz adresy partnerskich z zielonogórską prokuratur zagranicznych.  

Naszą chlubą jest jednak zakładka "Nasze strony", która nie tylko z nazwy związana jest z nami. W lekturach elektronicznych zamieszczane są teksty zielonogórskich prokuratorów i ich sympatyków. Niektóre z nich odnoszą się do naprawdę istotnych z punktu widzenia funkcjonowania prokuratury zagadnień prawnych.  

Precedensy to z kolei nasz autorski zbiór orzeczeń sądowych, w którym najważniejszym kryterium doboru jest przydatność dla codziennej praktyki prokuratorskiej. Podobnie jak w zakładce "Ciekawie ... nie tylko o prawie" znajdziemy encyklopedyczną wiedzę o wielu pojęciach, które nie powinny być obce żadnemu prawnikowi.  

Nasze rekomendacje zawierają recenzje ukazujących się pozycji książkowych dotyczących szeroko rozumianych zagadnień prawnych. Dział zaś "literatura" zawiera teksty opisujące pracę prokuratorów spotykane w literaturze pięknej. Dział "Ludzie Prokuratury" i "Po służbie" pozwala na lepsze poznanie sylwetek prokuratorów.  

Pod intrygującym tytułem "Antykwariat Piłata" kryje się zaś wiele atrakcyjnych zagadnień unikatowych dla każdego zainteresowanego historią prawa . W dziele "Prawo" zamieszczamy nieobowiązujące już akty prawne, które wywarły istotny wpływ na funkcjonowanie państwa. "Interpretacje" zawierają archiwalne wytyczne Sądu Najwyższego i Ministra Sprawiedliwości, pisma Prokuratora Generalnego PRL i Prokuratora Krajowego. Kazuistyka to zbiór wydawanych przez zielonogórskich prokuratorów postanowień i zarządzeń.  

Najmłodsze są ostatnie działy: "Retoryka" i "Z zakurzonych regałów". W pierwszym z nich znajdziemy wystąpienia publiczne oraz przydatne każdemu mówcy zwroty i paremie. W drugim zaś (dopiero powstającym) skany archiwalnych artykułów z publikacji fachowych odnoszących się do szeroko rozumianego prawa karnego.  

Menu główne też jest wyjątkowe. Poza informacjami obowiązkowymi (strukturą organizacyjną Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych, katalogiem udostępnianego księgozbioru, danymi kontaktowymi Rzecznika, oświadczeniami i komunikatami oraz sprawami związanymi z zamówieniami publicznymi) publikujemy tu dane o osobach poszukiwanych oraz zapadłych wyrokach, co do których sąd orzekł obowiązek publikacji do wiadomości publicznej. W "Księdze Gości" zamieszczamy również wpisy naszych czytelników i nasze odpowiedzi. Tu też jest nowość: komunikaty audiowizualne. W tym dziale publikowane będą komunikaty Rzecznika Prasowego i Prokuratora Okręgowego w nowoczesnej, bo audiowizualnej formie, o ważniejszych sprawach dotyczących zielonogórskiej prokuratury.  

W zielonogórskiej prokuraturze dokonała się w porównaniu z innymi jednostkami prokuratury swoista zmiana pokoleniowa. Pracuje tutaj bardzo wielu ludzi młodych i ambitnych, nie tylko prokuratorów, ale także na stanowiskach urzędniczych. Wszyscy prokuratorzy oraz pracownicy prokuratury razem tworzą zespół, który chce poświęcać innym swoją pracę i zaangażowanie.

Wszystkim osobom, które przyczyniają się do rozwoju strony internetowej, zespołowi redakcyjnemu, jej sympatykom oraz naszym czytelnikom z okazji dziesięciomilionowej odsłony składam wyrazy szczerego podziękowania.

Szczególne podziękowania składam Panu Prokuratorowi w stanie spoczynku Janowi Wojtasikowi, dzięki któremu strona zyskała obecny kształt. Mamy odwagę być inni niż wszyscy.

Mamy odwagę pokazywać nasze słabości i nasze mocne strony. Wychodzić do społeczeństwa ze swoją pracą, pokazując, ile faktycznie znaczy Prokuratura we współczesnym świecie. Pokazujemy jak ważną odgrywa ona rolę w demokratycznym państwie prawa, które jest wartością samą w sobie. Państwie, które jest naszym wspólnym dobrem.


Prokurator Okręgowy
dr Alfred Staszak


Gratulacje Rzecznika Prasowego Prokuratury Generalnej - Mateusza Martyniuka