PRZESTĘPSTWA NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWE DLA OBYWATELI W CIENIU WIELKICH SPRAW

Dodano: 2012-03-23

W dniu 8 marca w artykule pt. "Upodobania kulinarne powodem kłopotów", wskazywaliśmy naszym Czytelnikom, że działania prokuratorów okręgu zielonogórskiego polegają nie tylko na zwalczaniu przestępczości wysoce zorganizowanej, tej spotykającej się z zainteresowaniem medialnym, ale także ich przedmiotem są sprawy, które kryją się w cieniu tych głośnych, spektakularnych postępowań, a stanowią zdecydowaną większość toczących się w prokuraturach rejonowych postępowań.

Niezwykle uciążliwa dla mieszkańców okręgu zielonogórskiego, jest właśnie ta przestępczość, o której nie słychać, taka jak: drobne kradzieże, podrabianie podpisów, fałszowanie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu czy niealimentacja.

Spektrum działania prokuratorów jest bardzo szerokie. Panuje powszechne mniemanie, że prokurator jest jedynie oskarżycielem publicznym. Zgodnie jednak z Art. 3 Ustawy o prokuraturze, prokurator nie tylko prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach karnych oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami, ale także m. in. wytacza powództwa w sprawach karnych i cywilnych oraz składa wnioski i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli, współpracuje z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań dotyczących problematyki przestępczości, zaskarża do sądu niezgodne z prawem decyzje administracyjne oraz bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji.

Czynności jakie wykonują nierzadko dotyczą spraw o lżejszym ciężarze gatunkowym. O wielu z nich rzadko informujemy naszych czytelników.

Przykładem kontrowersyjnej, tylko z pozoru jednak o stosunkowo niewielkiej szkodliwości społecznej jest np. sprawa przywłaszczenia pieniędzy w łącznej kwocie 1435,14 zł pochodzących z renty przyznanej pokrzywdzonej po jej pobraniu od listonosza i nie przekazanie uprawnionej. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 56-letniej kobiecie i 64-letniemu mężczyźnie, którym zarzucił popełnienie tego czynu, za co grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

Szczególnym rodzajem przestępstw popełnianych i ujawnianych w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych jest składanie fałszywych zeznań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu na przykład skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 19-letniej kobiecie podejrzanej o popełnienie tego czynu. Oskarżona zeznając w charakterze świadka w postępowaniu karnym, będąc prawidłowo pouczoną o odpowiedzialności karnej zeznała nieprawdę.

Młoda kobieta była przesłuchiwana w sprawie dotyczącej posiadania środków odurzających. Podczas przesłuchania w listopadzie 2011 roku, będąc uprzednio pouczoną o odpowiedzialności karnej, złożyła zeznania podając okoliczności odmienne od ustalonych wcześniej, a mających znaczenie w prowadzonym postępowaniu. Kobieta została przesłuchana ponownie jako świadek w styczniu 2012 roku, wówczas również podała nieprawdę i podtrzymała wcześniejsze fałszywe zeznania. Prokurator zmuszony był wyłączyć materiały o czyn z art. 233 § 1 k.k. do odrębnego postępowania.

Wobec powyższego podejrzanej przedstawiono dwa zarzuty z art. 233 § 1 k.k. Oskarżona przyznała się do popełnienia zarzuconych czynów i złożyła wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym, jednocześnie wyrażając skruchę.

Innym niezwykle częstym rodzajem przestępstw jest przedkładanie podrobionych dokumentów.
Za przykład posłużyć może sprawa 26-letniego mężczyzny, który w dniu 14 sierpnia 2006 roku w Nowej Soli w jednym ze sklepów ze sprzętem RTV i AGD, posłużył się podrobionym zaświadczeniem o zatrudnianiu i zarobkach przy zawieraniu umowy o kredyt na zakup w systemie ratalnym kamery oraz o limit i kartę kredytową, czym doprowadził bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1399 zł.

Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował wobec 26-latka akt oskarżenia do sądu. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się on do popełnienia zarzucanego czynu, złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym. Wyraził żal i skruchę, po czym natychmiast skorzystał z dobrodziejstwa dobrowolnego poddania się ustalonej z prokuratorem karze 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat próby. Dodatkowo, na podstawie art. 72 § 2 k.k. orzeczony został wobec niego obowiązek naprawienia szkody na rzecz banku w kwocie 1399zł.

W przypadkach niezwykle błahych, w których szkodliwość społeczna nie jest znaczna, a prokurator uzna, że zdarzenie nosi znamiona przypadku mniejszej wagi oskarżyciel publiczny może warunkowo umorzyć postępowanie karne. Tak jak to miało miejsce w przypadku 76-letniego mężczyzny, który w dniu 05 września 2011 roku, w jednej z miejscowości powiatu wschowskiego, podrobił podpis syna na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych w celu użycia jej za autentyczną.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w dniu 05 września 2011 roku, do mieszkania 76-latka przyszedł przedstawiciel firmy partnerskiej przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, proponując skorzystanie z oferty firmy. Jednocześnie przyniósł on ze sobą wypełniony druk umowy o świadczenie usług, w którym jako dane abonenta wpisano imię i nazwisko syna podejrzanego.

Przedstawiciel poprosił mężczyznę o podpisanie umowy za syna, mówiąc mu, że może to zrobić, gdyż obaj noszą to samo nazwisko. Tak też uczynił. Po powrocie syna do domu, mężczyzna poinformował go o zdarzeniu oraz o tym, że podpisał się za niego na umowie.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego 76-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. I złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym.

Wobec podejrzanego skierowano wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

W tej sprawie nie został bezkarny akwizytor! Materiały dotyczące oszustwa dokonanego przez osobę, która nakłoniła 76-latka do podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wyłączono do odrębnego postępowania. Jak ustalono w trakcie postępowania przygotowawczego, pracownik firmy partnerskiej, który nakłonił starszego Pana do popełnienia przestępstwa za zawarcie umowy otrzymał prowizję w kwocie 145 złotych.

Do częstych zdarzeń bezprawnych należą również kradzieże mienia niewielkiej wartości.

Akty oskarżenia wobec osób dopuszczających się takich czynów często kierowane są z wnioskami w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Zgodnie z tym przepisem prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Taki wniosek złożył prokurator w sprawie przeciwko 54-letniemu mężczyźnie, który w okresie po dniu 22 kwietnia 2011 r. do dnia 13 grudnia 2011 r. w Krośnie Odrzańskim, dokonał kradzieży energii elektrycznej w ten sposób, że podłączył się dodatkowym przewodem do włącznika światła zasilanego z licznika administracyjnego budynku.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i dobrowolnie poddał się ustalonej z prokuratorem karze 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnie kontrolowanej pracy na cel społeczny wskazany przez Sąd w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Prokurator Rejonowy w Żarach także skierował do sądu akt oskarżenia z wnioskiem na podstawie art. 335 k.p.k. Jak ustalono w trakcie postępowania przygotowawczego 46-letni mężczyzna, w dniu 18 lutego 2012 roku w kompleksie leśnym w okolicach Żar, po uprzednim wyrębie usiłował dokonać kradzieży 2,55 metra sześciennego drewna o wartości 461,55zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję Straży Leśnej.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami postępowania. Sam złożył wniosek o skazanie go bez przeprowadzenia rozprawy, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat próby. Zaproponował, aby orzeczono wobec niego nawiązkę w podwójnej wartości skradzionego drzewa - tj. w kwocie 923,10zł.

Priorytetem w działalności prokuratury - jej ustawowym zadanie - jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Z tego powodu prokuratorzy okręgu zielonogórskiego z jednakowym zaangażowaniem prowadzą sprawy zarówno te błahe - mając świadomość ich bezpośredniego wpływu na mieszkańców województwa lubuskiego, jak i te, o większym ciężarze gatunkowym./APa