REFLEKSJE Z OKAZJI DZIEWIĘCIOMILIONOWEJ ODSŁONY INTERNETOWEJ STRONY ZIELONOGÓRSKIEJ PROKURATURY

Dodano: 2011-12-09

Zielona Góra.  Oficjalnie za dzień uruchomienia strony Internetowej zielonogórskich prokuratur uznajemy 1 sierpnia 2004 roku. Tego dnia bowiem inaugurowała strona w zbliżonej do obecnej szacie graficznej. Pierwsze, bardzo krótkie, komunikaty dotyczące bulwersujących wówczas spraw mają jednak daty kilka dni wcześniejsze, co związane było z prowadzonymi testami.

Od tego czasu strona była wielokrotnie modyfikowana, w naszym przekonaniu ulepszana. W październiku 2005 roku odwiedził nas 100-tysięczny Internauta. W okolicznościowym artykule ówczesny Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, nasz niedościgniony mentor, prokurator Jan Wojtasik trafnie zakreślił kierunki w którym podążaliśmy. Wskazał wówczas, że:

"Prokurator nie działa, nie może i nie chce działać w próżni społecznej. Realizując ustawowe zadania, jakimi są strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw, obowiązkiem prokuratora jest upowszechnianie informacji służących umacnianiu praworządności oraz urzeczywistnianiu zasady jawności życia publicznego. Nie może ulegać wątpliwości, że współcześnie podstawową rolę w urzeczywistnianiu zasady jawności życia publicznego spełniają środki masowego komunikowania, w tym prasa, radio i telewizja."

Dalej pisał o tym, że: "Naszą największą troską jest jednak zapewnienie bieżącej, aktualnej informacji o wynikach prokuratorskiej pracy. (...) Staramy się jednak, żeby nasi Goście mieli możliwość zdobycia wiedzy nie tylko o sprawach budzących sensację. Czasem warto bowiem poznać przykłady spraw z szarej prokuratorskiej codzienności. Łatwiej wówczas zrozumieć, że przygotowanie 10 tys. aktów oskarżenia przeciwko 12 tys. oskarżonych w ciągu jednego roku kalendarzowego nie jest efektem przypadkowego zrządzenia losu, lecz stanowi rezultat profesjonalnej co do zasady pracy prokuratorów naszego okręgu."

Od tego czasu liczba Gości na stronie zielonogórskiej prokuratury rosła gwałtownie, wręcz lawinowo. Podobnie jak rosło zainteresowanie środków masowego przekazu, a za nim społeczne, sprawami opisywanymi na naszej stronie. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że prawie każda informacja podana na stronie jest podejmowana w lokalnych, a bardzo często w krajowych mediach. Jako przykłady takich informacji, które w ciągu ostatnich tygodni były szeroko podejmowane przez ogólnokrajowe środki przekazu można wskazać choćby informacje o przestępstwie kradzieży pamiątek wojennych żyjącej legendy polskiego lotnictwa - Edwarda Jaworskiego, rozruchów ulicznych mających miejsce po zdobyciu przez miejscowy klub żużlowy tytułu Mistrza Polski, czy sprawy "klapsa" wymierzonego dziecku przez rodziców w centrum handlowym. Ta ostatnia, tylko z pozoru banalna sprawa, dotknęła bardzo istotnego społecznie problemu karcenia fizycznego dzieci uświadamiając wszystkim jednocześnie nie tylko skalę problemu, ale także rozmiar tolerancji dla tego typu zachowań.

Od razu należy wskazać, że sprawy te tylko częściowo są wyjątkowe. Częściowo, gdyż podobnych spraw, równie ciekawych w powszechnych jednostkach prokuratury jest tysiące. Giną one jednak w ogromnej ilości postępowań prowadzonych każdego dnia, w szumie informacyjnym, który nas otacza. Jesteśmy jednak głęboko przekonani, że w każdej jednostce prokuratury - tej najmniejszej i największej - są sprawy godne zainteresowanie społecznego, które odsłaniają patologie życia codziennego. Wskazują na trud pracy prokuratora stojącego na straży praworządności. Nie ukrywajmy też, pracy niezwykle ciężkiej, ale nade wszystko ciekawej. Przynoszącej ciągle nowe wyzwania i wymagającej permanentnego rozwoju.

Misją zielonogórskiej prokuratury jest: służyć, chronić, pomagać i żądać ukarania.

Realizując tę misję prokurator wszczyna osobiście lub nadzoruje prowadzone przez inne organy postępowania przygotowawcze, w których służy państwu stojąc na straży porządku prawnego. Chroni pokrzywdzonych, ale też gwarantuje podsądnym przestrzeganie ich praw zgodnie z najwyższymi standardami demokratycznego państwa prawa. Pomaga ludziom dotkniętym przestępstwem, niesprawiedliwością czy innym naruszeniem porządku prawnego. W końcu, z reguły już przed sądem na zakończenie procesu, żąda ukarania osób, które w jakikolwiek sposób ten porządek prawny naruszyły.  

Spektrum działania prokuratury jest jednak o wiele szersze niż tradycyjnie pojmowana rola prokuratora jako oskarżyciela publicznego przed sądem. Prokurator nierzadko inicjuje postępowanie dyscyplinarne wobec osób, których działanie jest społecznie naganne, ale nie wyczerpuje znamion przestępstwa, coraz częściej jest również autorem skarg administracyjnych, czy powództw i wniosków w postępowaniu cywilnym.

Dzięki Internetowi prokurator otrzymał nowe narzędzie pozwalające na urzeczywistnianie przyjętej misji. Narzędzie, które czyni prokuratora bardziej przyjaznym oraz otwartym na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną. Jednocześnie mogącym pozytywnie wpływać na poziom świadomości prawnej społeczeństwa, którego przecież sam jest częścią.

Podejmując nowe zagadnienia i ciągle udoskonalając naszą stronę internetową nie chcemy jednak stać się serwisem informacyjnym, ciekawym bo podającym wiadomości o charakterze kryminalnym.

Obecnie prokuratura znajduje się w okresie transformacji. Proces zmian organizacyjnych, a nade wszystko ustawodawczych (na co nasze środowisko bardzo liczy) ciągle trwa. W tym kontekście bardzo aktualne są pytania: Jaką rolę pełni prokurator we współczesnym demokratycznym państwie prawa? Jakie jest jego ustrojowe usytuowanie? Czy jego rola ma być ograniczona do roli reprezentanta państwa przed sądem tylko w sprawach karnych, czy też ma on być rzeczywistym - a co za tym idzie niezależnym - strażnikiem prawa i praworządności?

Na tak sformułowane pytanie portal zielonogórskiej prokuratury odpowiada zapraszając na stronę dziewięciomilionowego Gościa! To właśnie czytelnik tych słów bowiem udziela odpowiedzi na przedstawione pytania! My jedynie czynimy zadość społecznemu zapotrzebowaniu, aby prokurator był bliżej krzywdy i niesprawiedliwości jaka dzieje się drugiemu człowiekowi. Prawo nie może krzywdzić, krzywdzi jego wypaczanie w myśl łacińskiej zasady: Exsecutio iuris non habet iniuriam - Wykonywanie prawa nie krzywdzi czy Aequitas sequitur legem - Sprawiedliwość idzie za prawem.

Podejmując na stronie zagadnienia problemowe, takie jak kwestia wypadków drogowych na drogach województwa lubuskiego, przemocy domowej czy dużej liczby samobójstw  w okresie ostatnich jesiennych miesięcy, poddajemy dyskusji zagadnienia związane z bezpieczeństwem człowieka w środowisku, w którym żyje.  

Tylko dzięki stronie Internetowej możemy tę dyskusję wywołać i prowadzić. Jest to zatem ogromna wartość, którą chcemy dalej pielęgnować i rozwijać. Z tego powodu na stronie pojawiają się ciągle zmiany. Czytelnik zapewne zauważył program umożliwiający odsłuchanie zawartości strony. W tym miejscu chcemy od razu przeprosić, że udostępniony nam program ma ograniczoną do liczby 2 tysięcy w miesiącu liczbę odsłuchań. Praktycznie każdego dnia odwiedza nas około 6 tysięcy czytelników, dlatego prosimy, aby z programu korzystać rozważnie, gdyż jest on dedykowany osobom słabowidzącym.

W dziale dla pokrzywdzonych umieściliśmy zakładki Prawa ofiar i Prawa dziecka. Ostatnio jedna z osób zapytała "ale właściwie, czemu tylko dziecka?" Naszym zamysłem jest przecież ochrona "RODZINY", a dziecko, chociaż bardzo często bezbronne mieści się przecież w tej kategorii. Dlatego chcemy w najbliższym czasie uporządkować tę zakładkę poprzez poszerzenie zakresu działu Prawa pokrzywdzonych również o regulacje dotyczące prawa rodzinnego.

Mamy nadzieję, że 9 milionów Czytelników strony państwowego urzędu dowodzi, że zielonogórska Prokuratura jest nowoczesna /nie tylko technologicznie/, ale także otwarta na potrzeby społeczne.

Chcemy kontynuować obraną politykę informacyjną, tak aby każdy Czytelnik znalazł tutaj ciekawe i potrzebne mu informacje. Chcemy jednocześnie podziękować wszystkim Gościom, gdyż to oni są siłą napędową naszego działania. Przedstawicielom mediów lokalnych i ogólnokrajowych za podejmowanie proponowanych tematów. Przełożonym zaś za udzielane wsparcie. Dziękujemy również wszystkim współpracownikom odpowiedzialnym za codzienną redakcję strony oraz prokuratorom okręgu zielonogórskiego za dostarczane informacje.

dr Alfred Staszak, Prokurator Okręgowy wraz z Zespołem Redakcyjnym