UCHWAŁA PROKURATORÓW UCZESTNICZĄCYCH W IV OGÓLNOPOLSKIM SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNYM W DRZONKOWIE

Dodano: 2008-05-16

Uchwała Prokuratorów uczestniczących w IV Ogólnopolskim Seminarium Kryminalistycznym w Drzonkowie w sprawie zaopiniowania projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Prokuratorzy uczestniczący w IV Ogólnopolskim Seminarium Kryminalistycznym odbywającym się w dniach 14-16 maja 2008 r. w Drzonkowie po zapoznaniu się z projektem ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, projekt ten opiniują pozytywnie.

Na pozytywną ocenę zasługuje w szczególności utrzymanie co do zasady wspólnej aplikacji sądowo-prokuratorskiej na początkowym etapie kształcenia przyszłych sędziów i prokuratorów.

Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia m.in. fakt, że jest to model nowoczesny, dający szansę efektywnego systemu kształcenia przyszłych kadr wymiaru sprawiedliwości na wysokim poziomie. Stawia on równe i pożądane wymagania wobec przyszłych sędziów i prokuratorów. Podkreślić należy, że obszary przeplatania się kompetencji sądów i prokuratur występują w wielu rodzajach procesu.

Najbardziej wymownym przykładem jest tu postępowanie karne, w którym już na etapie przygotowawczym poszerza się systematycznie zakres tzw. czynności sądowych. Z drugiej strony, kompensacyjny model procesu karnego wymaga od prokuratorów znacznie szerszego zakresu wiedzy z prawa cywilnego.

Wspólne obszary zainteresowania rozciągają się coraz bardziej na postępowania z zakresu prawa gospodarczego, rodzinnego, bankowego, autorskiego i wielu innych. Szczególne zależności współdziałania pojawiają się na polu prawa wspólnotowego. Europejski nakaz aresztowania [ENA] jest tutaj charakterystycznym, chociaż nie jedynym przykładem. Osobnym jeszcze zagadnieniem jest kwestia podniesienia wiedzy środowiska sędziowskiego z zakresu kryminalistyki, medycyny, psychologii i psychiatrii sądowej do poziomu zbliżonego do prokuratorskiego. Wbrew panującym niekiedy stereotypom, wiedza ta współcześnie konieczna jest nie tylko w procesie karnym.

Odbycie bowiem aplikacji sądowej lub prokuratorskiej winno przy tym zostać poprzedzone ukończeniem aplikacji ogólnej, uprawniającej do pracy na stanowisku asystenta lub referendarza.

Odnośnie kwestii organizacyjnych dotyczących działania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, pewne wątpliwości budzić może natomiast fakt likwidacji filii szkoły, przewidzianych w dotychczas obowiązującej ustawie o Centrum Doskonalenia Kadr Sądownictwa i Prokuratury. Biorąc pod uwagę zadania szkoły, polegające na kształceniu w ramach aplikacji ogólnej, sądowej i prokuratorskiej, a także prowadzeniu szkolenia ustawicznego sędziów, prokuratorów oraz pracowników sądownictwa i prokuratury, baza lokalowa, budowana obecnie w Krakowie okaże się niewystarczająca. Ponadto, przekazanie filiom, rozmieszczonym w kilku punktach kraju, szkolenia ustawicznego, zmniejszy jego koszty.

Zastrzeżenia może także budzić pominięcie, w składzie Rady Programowej Szkoły, przedstawiciela Prokuratora Generalnego (art. 6 ust. 2) przy przyznaniu Ministrowi Sprawiedliwości możliwości wskazania do tego składu 3 członków.

Opiniując pozytywnie przedstawiony nam projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, apelujemy równocześnie do Pana Ministra o podjęcie wszelkich działań, zmierzających do przyjęcia ustawy w terminie umożliwiającym dokonanie pierwszego naboru jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Drzonków k. Zielonej Góry 2008.05.15.