OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNIKA STAŻYSTY - DOCELOWO NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W PROKURATURZE REJONOWEJ W NOWEJ SOLI

Dodano: 2021-01-27

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poszukuje kandydata stanowisko urzędnika stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowej Soli

sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.1.2021

liczba etatów: jeden
miejsce pracy: Nowa Sól

Staż urzędniczy trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. W tym okresie kandydat wyłoniony w drodze konkursu będzie zatrudniony w charakterze stażysty w wymiarze pełnego etatu.

Zasady wynagradzania oraz odbywania stażu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 485 z późn. zm.).


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- wykonywanie prac kancelaryjno - biurowych pomocniczych,
- prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
- prowadzenie korespondencji i sporządzanie projektów pism,
- zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ewidencjowanie i rejestrowanie.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- oświadczenie o niekaralności,
- umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji,
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętności posługiwania się komputerem,
- znajomość przepisów:
- Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj. Dz. U. 2021 r.,   poz. 66);
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1206 z późn zm.);
- Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (tj. Dz. Urz. z 2017 r., poz. 174 z późn. zm.);
- Zarządzenia Prokuratora Generalnego nr 50/16 z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Wymagania pożądane:
- samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,
- kultura osobista,
- kreatywność,
- umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
- doświadczenie: co najmniej 2-letni staż pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,
- kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie, bądź oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z załączonym wzorem),
- oświadczenie RODO dot. ochrony danych osobowych art. 13 RODO - obowiązek informacyjny  (zgodnie z załączonym wzorem).

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku na adres:

PROKURATURA OKRĘGOWA
ul. Partyzantów 42
65-950 ZIELONA GÓRA

Kandydaci proszeni są o podanie w liście motywacyjnym sygnatury konkursu i numeru telefonu kontaktowego.
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:
etapu pierwszego: polegającego na wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, 
- etapu drugiego: praktycznego sprawdzianu umiejętności, 
- etapu trzeciego: rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze www.zielona-gora.po.gov.pl i w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Komisja po przeprowadzeniu konkursu w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów. Zasady przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy zostały określone ustawą z 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 roku  w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).


    PROKURATOR OKRĘGOWY
          Jarosław Kijowski   
/SW