OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNIKA STAŻYSTY – DOCELOWO NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. OBRONNYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Dodano: 2020-06-04

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poszukuje kandydata stanowisko urzędnika stażysty docelowo inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze

sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.3.2020

wymiar etatu: 0,5
miejsce pracy: Zielona Góra

Staż urzędniczy trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. W tym okresie kandydat wyłoniony w drodze konkursu będzie zatrudniony w charakterze stażysty w wymiarze 0,5 etatu.

Zasady wynagradzania oraz odbywania stażu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 485 z późn. zm.).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy "inspektora ds. obronnych" obejmuje:

Do zadań Inspektora ds. obronnych należy:

1.    W zakresie planowania:
a.    opracowywanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
b.    opracowywanie i aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych,
c.    opracowywanie rocznych planów zamierzeń obronnych Prokuratury Okręgowej,
d.    opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań obronnych w Prokuraturze Okręgowej.

2.    W zakresie podwyższenia gotowości obronnej:
a.    opracowanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru,
b.    opracowanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Prokuratury Okręgowej na czas wojny.

3.    W zakresie kierowania przygotowaniami obronnymi:
a.    dokonywanie rocznej oceny przygotowań obronnych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
b.    opracowywanie wytycznych Prokuratora Okręgowego  do prowadzenia przygotowań obronnych w Prokuraturze Okręgowej   i podległych jednostkach organizacyjnych,
c.    współdziałanie z organami administracji publicznej w planowaniu  i realizacji zadań obronnych,
d.    koordynowanie planowania i realizacji zadań obronnych   w podległych komórkach i jednostkach organizacyjnych.

4.    W zakresie zapewnienia obsady kadrowej Prokuratury Okręgowej na czas wojny:
a.    prowadzenie postępowania reklamacyjnego z urzędu,
b.    prowadzenie postępowania reklamacyjnego na wniosek,
c.    powiadamianie pracowników o ich reklamowaniu i wynikających stąd obowiązkach,
d.    zawiadamianie WKU o ustaniu przyczyn reklamowania.

5.    W zakresie szkolenia obronnego:
a.    opracowywanie i realizacja rocznych planów szkolenia obronnego obejmującego szkolenie:
- prokuratorów rejonowych,
- kierowników komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej,
- pracowników prowadzących sprawy obronne w podległych prokuraturach rejonowych,
- obsady stałego dyżuru Prokuratury Okręgowej,
b.    prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
c.    osobiste uczestnictwo w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prokuratury Krajowej oraz Prokuraturę Regionalną.

6.    W zakresie sprawozdawczości:
a.    sporządzanie i przekazywanie właściwym jednostkom nakazanych sprawozdań lub danych.

7.    Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego określonych w odrębnych przepisach.

8.    Wykonywanie zadań w zakresie szczególnej ochrony obiektów, ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach szczególnych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
1.        pełna zdolność do czynności prawnych,
2.        ogólna znajomość systemu prawnego obowiązującego w RP,
3.        nieposzlakowana opinia,
4.        niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5.     przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6.        wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia,
7.        kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
8.        znajomość techniki pracy biurowej,
9.      umiejętność sprawnej obsługi komputera,        
10.     umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji, komunikatywność, samodzielność i obowiązkowość, zdolności analityczne, kreatywność, odpowiedzialność, rzetelność,
11.     znajomość aktualnego stanu prawnego z zakresu problematyki obronnej,
12.     posiadanie lub zdolność do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli "poufne" przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
13.     znajomość przepisów:
-    Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj. Dz. U. 2017 r.,  poz. 1767 z późn zm.);
-    Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 1206 z późn zm.);
-    Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (tj. Dz. Urz. MS z 2017 r., poz. 174 z późn. zm.);
-    Zarządzenia Prokuratora Generalnego nr 50/16 z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Fakultatywne kwalifikacje dodatkowe:
1.      preferowane wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
2.      preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej na stanowiskach dowódczo - sztabowych lub w jednostkach administracji wojskowej (WKU, WSzW)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
-oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie, bądź oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z załączonym wzorem),
- oświadczenie RODO dot. ochrony danych osobowych art. 13 RODO (zgodnie z załączonym wzorem).

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku na adres:

PROKURATURA OKRĘGOWA
ul. Partyzantów 42
65-332 ZIELONA GÓRA

Kandydaci proszeni są o podanie w liście motywacyjnym sygnatury konkursu i numeru telefonu kontaktowego.
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • etapu pierwszego: polegającego na wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  • etapu drugiego: praktycznego sprawdzianu umiejętności,
  • etapu trzeciego: rozmowy kwalifikacyjnej.


Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego i trzeciego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze www.zielona-gora.po.gov.pl i w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Komisja po przeprowadzeniu konkursu w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.
Zasady przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy zostały określone ustawą z 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).


PROKURATOR OKRĘGOWY
Jarosław Kijowski
/SW