OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻAGANIU

Dodano: 2020-05-07

Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, działając na podstawie przepisu art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 740 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838)

 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora. 

 

Oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.2.2020

 

Nazwa i adres prokuratury:


Prokuratura Rejonowa w Żaganiu, ul. Dworcowa 57, 

68-100 Żagań

Liczba wolnych stanowisk: 1

Zakres czynności: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1260).

Wynagrodzenie: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2019 roku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1763).

Wymagania konieczne - zgodnie z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 740 z późn. zm.):

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto: 

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;. 

2. jest nieskazitelnego charakteru;

3. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;

4. ukończył 24 lata.


Kwalifikacje dodatkowe:

1. ukończenie studiów wyższych prawniczych, aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku  - Prawo o prokuraturze;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz oświadczenie RODO;
 8. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca jego osoby.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

W zgłoszeniu należy wskazać oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.2.2020 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

Termin i miejsce złożenia dokumentów: zgłoszenie wraz z dokumentami złożyć należy w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42, 65-332 Zielona Góra lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) w terminie do dnia 5 czerwca 2020 roku.

Przebieg konkursu: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838).

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

 1. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; 
 2. testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze. Pierwszy etap konkursu rozpocznie się w dniu 19 czerwca 2020 roku.

Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Listy będą zawierały imiona i nazwiska kandydatów i będą dostępne przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.

Wynik konkursu: informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Staż asystencki: osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy prace asystenta prokuratora, odbędą 6-miesięczny staż asystencki. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.