49-LATKA ODPOWIE ZA PODANIE NIEPRAWDY W DEKLARACJACH PODATKOWYCH VAT - 7K

Dodano: 2020-01-10

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 49- letniej kobiecie.
Oskarżonej zarzucono, że prowadząc w 2014 roku działalność gospodarczą w Żarach w zakresie sprzedaży odzieży, w złożonej 27 października 2014 roku deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT -7K za trzeci kwartał 2014 roku podała nieprawdę polegającą na wykazaniu w pozycji 33 kwoty 0 zł zamiast poprawnej kwoty 46000 zł.
W ten sposób oskarżona naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie od podatku i usług w wykazanej wyżej kwocie.

Zgodnie z przepisami kodeksu karno skarbowego art.56.§1.  Podatnik,  który  składając  organowi  podatkowemu,  innemu uprawnionemu  organowi  lub  płatnikowi  deklarację  lub  oświadczenie,  podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie,podlega  karze  grzywny  do  720 stawek  dziennych  albo  karze  pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§2.Jeżeli  kwota  podatku  narażonego  na  uszczuplenie  jest  małej  wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych./jcz