OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNIKA STAŻYSTY - DOCELOWO NA STANOWISKO INFORMATYKA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Dodano: 2019-05-16

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poszukuje kandydata stanowisko urzędnika stażysty - docelowo na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze

sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.6.2019

liczba etatów: jeden
miejsce pracy: Zielona Góra

Staż urzędniczy trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. W tym okresie kandydat wyłoniony w drodze konkursu będzie zatrudniony w charakterze stażysty w wymiarze pełnego etatu.
Zasady wynagradzania oraz odbywania stażu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 grudnia 2014 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 485 z późn. zm.).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- obsługa informatyczna prokuratur okręgu zielonogórskiego,
- utrzymanie, konserwacja i modyfikacja eksploatowanych systemów informatycznych oraz sprzętu informatycznego (w tym instalacja, konfiguracja stacji roboczych i drukarek lokalnych i sieciowych),
- udział we wdrożeniach projektów informatycznych,
- wdrażanie obowiązujących zasad dot. bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony zasobów informatycznych,
- świadczenie pomocy użytkownikom w zakresie obsługi użytkowanego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego,
- prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu komputerowego,
- prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowanymi systemami,
- administracja i obsługa stron internetowych i intranetowych Prokuratury Okręgowej
w Zielonej Górze,
- inne czynności administracyjne z zakresu biurowości.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- oświadczenie o niekaralności,
- dobra znajomość zasad funkcjonowania sprzętu informatycznego,
- umiejętność obsługi i administrowania systemami operacyjnymi z rodziny MS Windows, MS Windows Server oraz usług Active Directory,
- dobra znajomość programów pakietu biurowego MS Office,
- znajomość zasad funkcjonowania i konfiguracji sieci LAN i WAN opartych na technologii TCP/IP, a także znajomość zagadnień z zakresu zabezpieczeń sieci informatycznych,
- znajomość oprogramowania do obsługi baz danych,
- zdolność analitycznego i strukturalnego myślenia,
- umiejętność planowania i organizacji pracy,
- umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji,
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym redagowania pism urzędowych.

Wymagania pożądane:
- samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,
- kultura osobista,
- kreatywność,
- umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
- doświadczenie: co najmniej 2-letni staż pracy,
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej,
- znajomość przepisów:
-  Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj. Dz. U. 2017 r.,   poz. 1767 z późn zm.);
-  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin
wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 1206 z późn zm.);
-  Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji
w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (tj. Dz. Urz.
z 2017 r., poz. 174 z późn. zm.);
-  Zarządzenia Prokuratora Generalnego nr 50/16 z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dodatkowym atutem będzie:
- umiejętność obsługi i administrowania Systemem Informatycznym Prokuratury "Libra"
- umiejętność obsługi i administrowania Systemem Digitalizacji Akt (SDA),
- umiejętność obsługi i administrowania Systemem Kadrowo-Księgowo-Płacowym "Albit",
- posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (zgodnie z załączonym wzorem),
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie, bądź oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z załączonym wzorem),
- oświadczenie dot. ochrony danych osobowych art. 13 RODO (zgodnie z załączonym wzorem).

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 5 czerwca 2019 roku na adres:

PROKURATURA OKRĘGOWA
ul. Partyzantów 42
65-332 ZIELONA GÓRA

Kandydaci proszeni są o podanie w liście motywacyjnym sygnatury konkursu i numeru telefonu kontaktowego.
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

etapu pierwszego: polegającego na wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

etapu drugiego: praktycznego sprawdzianu umiejętności,

etapu trzeciego: rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty
i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze www.zielona-gora.po.gov.pl i w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Komisja po przeprowadzeniu konkursu w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.
Zasady przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy zostały określone ustawą z 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).PROKURATOR OKRĘGOWY
     Jarosław Kijowski   

/SW