OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Dodano: 2019-04-05

Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, działając na podstawie przepisu art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767  z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie Odrzańskim

Oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.3.2019

Nazwa i adres prokuratury:
Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim, 
ul. Piastów 10 L,
66-600 Krosno Odrzańskie

Liczba wolnych stanowisk: 1

Zakres czynności:

określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1260).
Wynagrodzenie: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1905).
Wymagania konieczne - zgodnie z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zm.):

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
4)    ukończył 24 lata.
Kwalifikacje dodatkowe: ukończenie studiów wyższych prawniczych, aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

1)    wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2)    życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
3)    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4)    oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku  - Prawo o prokuraturze;
5)    oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6)    aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7)    oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (RODO)
8)     zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
9)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca jego osoby.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

W zgłoszeniu należy wskazać oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.2.2019  oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

zgłoszenie wraz z dokumentami złożyć należy  w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42, 65-332 Zielona Góra lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Przebieg konkursu: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838).

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze.

Konkurs składa się z trzech etapów:
I.    wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II.    testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

III.    rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przy
ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze.

Pierwszy etap konkursu rozpocznie się w dniu 14 maja 2019 roku.

Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.
Listy będą zawierały imiona i nazwiska kandydatów i będą dostępne przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.

Wynik konkursu:

informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Staż asystencki:

osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy prace asystenta prokuratora, odbędą 6-miesięczny staż asystencki. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.