SZEREG NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODCZAS ORGANIZOWANIA I MONTOWANIA ZJAZDU TYROLSKIEGO I W NASTĘPSTWIE TEGO ... CIĘŻKIE KALECTWO HARCERKI

Dodano: 2018-12-18

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 34 i 31 lat.
Oskarżonym zarzucono, że w okresie wakacyjnym 2017 roku w trakcie biwaku zorganizowanego na terenach leśnych w jednej z miejscowości woj. lubuskiego, działając wspólnie i w porozumieniu, organizując zjazd tyrolski dla żeńskiej drużyny harcerskiej, nie posiadając wymaganego przeszkolenia ani uprawnień w zakresie parków linowych, naruszyli reguły ostrożności wynikające z polskich norm m.in. PN-EN 15567 zawierających wymagania dotyczące budowy zjazdu tyrolskiego i doprowadzili do tragicznego wypadku jednej z uczestniczek zjazdu.
 
Jak ustalono, oskarżeni  poprzez skonstruowanie tzw. "tyrolki" posiadającej zbyt ekstremalne parametry nie dostosowane do potrzeb młodzieży w wieku 14 i 15 lat oraz możliwości uczestników zjazdu, w sposób który powodował zbyt późny czas rozpoczęcia hamowania, wprowadzenie nieprawidłowej procedury wpuszczania na rolkę, zastosowanie linki hamowania o długości 12 m zamiast o długości co najmniej 25 m, która pozwoliłaby na znacznie wcześniejsze rozpoczęcie hamowania, to jest po przejechaniu jednej trzeciej trasy, drastyczne obniżenie czasu potrzebnego do podjęcia decyzji i rozpoczęcia hamowania do jednej sekundy zagrażające zdrowiu i życiu osób korzystających z urządzenia, zorganizowanie zjazdu tyrolskiego ze zbyt wysokiego poziomu 3 piętra, nieprzeprowadzenie wobec uczestników zjazdu instruktażu dotyczącego zasad bezpieczeństwa na tyrolce, brak synchronizacji pomiędzy opuszczającym uczestników na tor linowy, a obsługującym linkę w hamowanie, brak napięcia wstępnego linki, nie zapewnienie właściwej obsługi końcowej części toru w stosunku do czasu zjazdu, nie osłonięcie punktu końcowego trasy drzewa odpowiednimi pochłaniaczami energii uderzenia takimi jak materace maty siatki ,nie zapewnienie właściwej kontroli toru, niewykonanie właściwej dokumentacji technicznej, a nadto zamontowanie tyrolki nieposiadającej ważnych badań technicznych co skutkowało nieumyślnym spowodowaniem u małoletniej uczestniczki zjazdu obrażenia w postaci  obrażeń stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci tak zwanego innego ciężkiego kalectwa w rozumieniu art 156 paragraf 1 punkt 2 kk.
 
W trakcie śledztwa stwierdzono, że w dniu zdarzenia młodzież przybyła około 19:00 na miejsce biwakowania, rozbiła namioty a następnego dnia zorganizowano gry terenowe, której elementem był zjazd na tyrolce montowany  przez oskarżonych.
Do uczestniczek obozu wędrownego dołączyły dwie kolejne harcerki: pokrzywdzona oraz druga osoba. Lina zjazdowa tyrolki z jednej strony przyczepiona była do drzewa, natomiast z drugiej do budynku na wysokości trzeciego piętra. Poszczególne osoby posiadające uprząż oraz kaski,  do budynku wchodziły schodami, a tam czekał na nich jeden z oskarżonych który  wpuszczał je na tor.
Na dole zjazdu oczekiwał drugi oskarżony. Mężczyźni w ramach testów  jako pierwsi dokonali zjazdów.
Następnie zjazdy wykonali pełniący obowiązki komendanta obozu, a po nich  3 uczestniczki obozu.  Kolejną czwartą osobą była pokrzywdzona która zjeżdżając nie zatrzymała się na końcowym odcinku, jak jej poprzedniczki i uderzyła w niezabezpieczone niczym pochłaniającym uderzenie drzewo.
W następstwie powyższego zdarzenia małoletnia na chwilę straciła przytomność. Niezwłocznie wezwano pogotowie ratunkowe i przystąpiono do udzielania pierwszej pomocy. Przybyła na miejsce zdarzenia karetka zabrała pokrzywdzoną do szpitala.
 
Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną biegli orzekli, że pokrzywdzona na skutek obrażeń doznanych w wypadku do końca życia będzie wymagać w większym lub mniejszym stopniu pomocy otoczenia w czynnościach dnia codziennego.
 
Do sprawy powołano biegłego na wyjaśnienie okoliczności przebiegu zdarzenia w szczególności, czy miało ono charakter nieszczęśliwego wypadku czy też zawinionego działania zaniechania. Biegły ze Stowarzyszenia Rzeczoznawców Technicznych Urządzeń Rozrywkowych w treści wydanej opinii wskazał na szereg nieprawidłowości.
 
Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych czynów odmawiając jednocześnie składania wyjaśnień - nie byli dotychczas karani.
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego Art.  156.  [Ciężki uszczerbek na zdrowiu]
§  1.  Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,
 
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§  2.  Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3./jcz