NIELEGALNIE SPROWADZIŁ DO POLSKI ODPAD KOMUNALNY W ILOŚCI OK. 23500 KG

Dodano: 2018-11-26

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował  do sądu akt oskarżenia przeciwko 53-letniemu mężczyźnie.
Oskarżony w okresie od 21 marca 2016 r. do 7 kwietnia 2016 r. , w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem , na przejściu granicznym w Olszynie, nie stosując się do procedur określonych w rozporządzeniu nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz przepisów ustawy o międzynarodowym przemieszczeniu odpadów, sprowadził do Polski odpad o kodzie 20 03 01 w postaci odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 23 500 kg.
 
Jak ustalono, w dniu 7 kwietnia 2016 r. funkcjonariusze Izby Celnej w okolicach przejścia granicznego w Olszynie zatrzymali do kontroli zestaw ciężarowy wraz z ładunkiem. Z przedłożonej dokumentacji wynikało, że pojazd przewoził "tworzywa sztuczne". Przeprowadzona weryfikacja w/w ładunku, w tym konsultacja Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora  Ochrony Środowiska w Zielonej Górze określiła, iż zatrzymany ładunek nie jest tym o którym mowa w dokumentach, a stanowi odpad komunalny i na jego wwiezienie do Polski  wymagana była decyzja notyfikacyjna  wystawiona przez GIOŚ w Warszawie.

Oskarżony nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prokurator zastosował  wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego Art.  183.  [Nieodpowiednie postępowanie z odpadami] §  1.  Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. §  4.  Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę./jcz