ZŁOŻYŁ W URZĘDZIE MIASTA NIEPRAWDZIWE OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Dodano: 2017-03-13

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 43 - letniemu mężczyźnie.

 

Oskarżony pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań w dniu 20 września 2016 r. złożył w Urzędzie Miasta Zielona Góra fałszywe oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady z 96/26/WE.

 Postępowanie karne prokuratura prowadziła z zawiadomienia Prezydenta Miasta Zielona Góra. Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym , do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się między innymi informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy  do wykonywania zadań  zarządzającego transportem  w imieniu przedsiębiorcy albo oświadczenie o niekaralności tych osób za przestępstwa umyślne w dziedzinach w/w rozporządzenia.  Oświadczenia w tym wypadku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ustalono, że oskarżony który miał zarządzać transportem w/w dnia złożył fałszywe oświadczenie o  niekaralności.

 Prokurator wniósł o skazanie oskarżonego na karę 100 stawek grzywny przy określeniu wartości jednaj na 30 zł oraz zasadzenie poniesionych kosztów postępowania.

 W przypadku odrzucenia wniosku przez sąd, zgodnie z przepisami kodeksu karnego (art. 233 1 kk) kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. /jcz