OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE UMORZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE V DS. 46/15

Dodano: 2017-01-05

Prokuratura Okręgowa - Wydział I Śledczy. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze postanowieniem z 30 grudnia 2016 roku umorzył śledztwo  w sprawie zaistniałego w okresie od kwietnia 2015 roku, na terenie całego kraju, wielokrotnego - w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, użycia jako autentycznych łącznie około 1968 podrobionych dokumentów w postaci sądowych tytułów wykonawczych (nakaz zapłaty i postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności) oraz wniosków egzekucyjnych, zawierających dane łącznie 44 rzekomych wierzycieli - osób fizycznych oraz dane funkcjonujących faktycznie w obrocie gospodarczym podmiotów jako rzekomych dłużników, przesłanych w okresie 17-20 kwietnia 2015 roku, poprzez umieszczenie w skrzynkach pocztowych Poczty Polskiej S.A., znajdujących się na terenie miasta Poznania, do komorników sądowych na terenie całego kraju, celem wprowadzenia ich jako organów egzekucyjnych w błąd co do istnienia faktycznej i prawnej podstawy do wszczęcia i przeprowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych, a w rezultacie usiłowania wyłudzenia, w drodze tak zainicjowanych egzekucji, nienależnych świadczeń pieniężnych i doprowadzenia tym samym łącznie 656 ustalonych pokrzywdzonych - rzekomych dłużników, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, stanowiącym łącznie mienie znacznej wartości, to jest o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa
 
Z uwagi na to, iż w prowadzonym postępowaniu ujawniono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne, za pośrednictwem operatora pocztowego, zawiadomienie spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania zawiadamia się ich o umorzeniu śledztwa poprzez niniejsze ogłoszenie.
 
Jednocześnie wobec tego, że na przedmiotowe postanowienie przysługuje stronom zażalenie oraz mając na uwadze treść art. 131 § 3 k.p.k. informuję, że postanowienie o umorzeniu śledztwa zostanie doręczone pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zwróci się o to do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.
 

Pouczenie dla pokrzywdzonych w sprawie V Ds. 46/15 - posługiwania się fałszywymi tytułami wykonawczymi w celu wyłudzenia nienależnych świadczeń pieniężnych