OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻAGANIU

Dodano: 2016-10-07

Ogłoszenie z dnia 07 października 2016 roku sygn. PO III K 112.4.2016 Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poszukuje kandydata na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Prokuraturze Rejonowej w Żaganiu
sygnatura konkursu: PO III K 112.4.2016
liczba etatów: jeden
miejsce pracy: Żagań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- wykonywanie prac kancelaryjno - biurowych pomocniczych,
- prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
- prowadzenie korespondencji i sporządzanie projektów pism,
- zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ewidencjowanie i rejestrowanie.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie co najmniej średnie,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- oświadczenie o niekaralności,
- umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji,
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętności posługiwania się komputerem,

- znajomość przepisów:


-    Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 r., poz. 177);
-   Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 r., poz. 508);
-     Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie  organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. z 2016 r., poz. 83 z późn. zm.).


Wymagania pożądane:
- samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,
- kultura osobista,
- kreatywność,
- umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
- doświadczenie: co najmniej 2-letni staż pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z załączonym wzorem). oświadczenie o zgodzie na publikację na www danych osób z konkursu

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 17 października 2016 r. na adres:


PROKURATURA OKRĘGOWA
ul. Partyzantów 42
65-950 ZIELONA GÓRA


Kandydaci proszeni są o podanie w liście motywacyjnym sygnatury konkursu i numeru telefonu kontaktowego.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę
stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:


etapu pierwszego: polegającego na wstępnej selekcji kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,


etapu drugiego: praktycznego sprawdzianu umiejętności,


etapu trzeciego: rozmowy kwalifikacyjnej.


Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze www.zielona-gora.po.gov.pl i w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
Komisja po przeprowadzeniu konkursu w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.