Naszą misją jest

Dodano: 2014-10-07

Służyć społeczeństwu stojąc na straży praworządności i odpowiadając za ściganie przestępstw. Zgodnie z artykułem 2 Ustawy o Prokuraturze "Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw." Obowiązek ten prokuratorzy wypełniają w przeważającej mierze nadzorując prowadzone przez inne organy państwa lub prowadząc osobiście postępowania przygotowawcze. Każdy prokurator dba o to, aby postępowanie nie naruszało konstytucyjnych praw sprawców przestępstw, ale jednocześnie gwarantowało maksymalną ochronę praw pokrzywdzonych, którym winno zapewniać się moralne i materialne zadośćuczynienie. Prokuratorzy służą społeczeństwu i państwu, którego są integralną częścią dbając o to, aby były przestrzegane również przepisy innych dziedzin, gdyż są rzecznikami interesu społecznego;

Chronić obywateli przed naruszaniem prawa w różnych jego obszarach. Funkcja ochronna w działalności prokuratury najwyraźniej widoczna jest wówczas, gdy w trakcie postępowania karnego na wniosek prokuratora stosowane są zarówno izolacyjne, jak i wolnościowe środki zapobiegawcze czy zabezpieczające. Mają one na celu nie tylko zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania karnego, ale także są sygnałem dla sprawcy przestępstwa, że nie ma tolerancji dla osób, które naruszających normy życia społecznego krzywdzą innych lub godzą w instytucjonalny porządek prawny;

Pomagać w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Każda ofiara przestępstwa ma prawo oczekiwać od rzecznika interesu społecznego daleko idącej pomocy w dochodzeniu roszczeń wynikłych z popełnienia przestępstwa na jej szkodę. Prokurator ma również możliwość występowania jako strona postępowania cywilnego i administracyjnego, może inicjować te postępowania, a także przyłączyć się do każdego już toczącego się postępowania sądowego, jeżeli tylko uzna, że leży to w interesie społecznym;

Żądać ukarania przez sąd wszystkich, którzy ten porządek prawny naruszają. Każdy kto porządek prawny narusza, musi mieć świadomość kary, która jest nieunikniona i nieuchronna.