Rozbój/ wymuszenie rozbójnicze/ groźba gwałtownego zamachu na mienie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój/ wymuszenie rozbójnicze/ groźba gwałtownego zamachu na mienie
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 19 lutego 1997 r., sygn. I KZP 39/96
Treść:
Przez groźbę gwałtownego zamachu na mienie, o którym mowa w art. 211 k.k., należy rozumieć zapowiedź – w przypadku nie spełnienia żądania – każdego bezprawnego zamachu godzącego w to mienie za pomocą szybko i intensywnie stosowanej przemocy, mającej spowodować zniszczenie, uszkodzenie mienia albo pozbawienie nad nim władztwa. […] „Zamach” oznacza m. in. „targnięcie się na czyjąś własność” [W. Doroszewski (red.) „Słownik poprawnej polszczyzny”, Warszawa 1994, s. 966], wyraz „gwałtowny” zaś oznacza działanie natychmiastowe, szybkie, ale i o znacznym natężeniu, dużej intensywności, silne, energiczne [m.in. S. Skorupka, H. Anderska, Z. Łempicka (red.) „Słownik języka polskiego”, Warszawa 1968, s. 216 i 971]. Można więc przyjąć, że gwałtowny zamach na mienie stanowi akt agresywny, charakteryzujący się tym, że sprawca posługuje się szybko działającym środkiem (np. ogień, materiał wybuchowy) lub używa przemocy (I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter: Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 834) w sposób gwałtowny, a więc szybki, o znacznym stopniu intensywności, z czym najczęściej będzie wiązał się także rozmiar ewentualnej szkody, która mogłaby wyniknąć ze spełnienia groźby. „Gwałtowny zamach na mienie” wyraża się przede wszystkim w sposobie działania. Jego strona przedmiotowa nie musi więc być określona rozmiarem szkody, ale niewątpliwie gwałtowność zamachu na mienie wiąże się z zamiarem sprawcy wywołania konkretnego skutku w postaci uszkodzenia, czy zniszczenia mienia albo spowodowania jego utraty, jako następstwa użycia przemocy. Jakkolwiek art. 211 k.k. nie wiąże groźby gwałtownego zamachu na mienie ze skutkiem takiego zamachu, to w odczuciu pokrzywdzonego – a o to właśnie chodzi sprawcy – ma on nastąpić. Groźba gwałtownego zamachu na mienie musi więc wyrażać się w zapowiedzi takiego sposobu oddziaływania na mienie, które ma postać przemocy, charakteryzującej się szybkością i intensywnością.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1997r. poz. 22

Zobacz również: