Kradzież/ wyrąb drzewa w lesie/ nawiązka od pomocników i podżegaczy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Kradzież/ wyrąb drzewa w lesie/ nawiązka od pomocników i podżegaczy
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 20 listopada 1996 r., sygn. I KZP 30/96
Treść:
Określenie użyte w art. 213 § 2 k.k.: „sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa” oznacza, że nawiązkę w tej wysokości sąd orzeka nie tylko od sprawcy, lecz także od każdego z pomocników i podżegaczy. […] prawnokarny charakter nawiązki przewidzianej w art. 213 § 2 k.k. podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 maja 1971 r. V KRN 150/71 (OSNPG 1971, z. 10, poz. 182), potwierdzając aktualność cytowanej uchwały Całej Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1962 r. na gruncie obecnego stanu prawnego oraz w wyroku z dnia 13 lutego 1984 r. III KR 272/83 (OSNKW 1984, z. 9–10, poz. 93), w którym stwierdził, że „Przewidziany w art. 213 § 2 k.k. obowiązek zwrotu podwójnej wartości drzewa odnosi się do każdego ze sprawców kradzieży drewna wyrąbanego lub powalonego albo sprawców wyrębu drzewa w celu przywłaszczenia. Każdy więc ze sprawców tego przestępstwa obowiązany jest do uiszczenia nawiązki w tej wysokości. Oznacza to, że każdy ze skazanych płaci ją tak jak grzywnę samodzielnie i w całości (...). Ma ona zatem szereg cech nadających jej charakter sankcji karnej”. W świetle powyższego. należy zatem uznać, że przewidziana w art. 213 § 2 k.k. nawiązka, pełniąc niewątpliwie również funkcję odszkodowawczą, jest dodatkowym przewidzianym przez ustawodawcę obok kary środkiem represji karnej, a w konsekwencji powinna być orzekana również od pomocnika i podżegacza, którzy ponoszą odpowiedzialność jak sprawca (art. 19 § 1 i art. 20 § 1 k.k.) z tym zastrzeżeniem, że jest ona limitowana ich zamiarem. Rozstrzygając zatem przekazane przez Sąd Wojewódzki w T. zagadnienie prawne, Sąd Najwyższy wyraża pogląd, że określenie użyte w art. 213 § 2 k.k.: „sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa” oznacza, iż nawiązkę w tej wysokości sąd orzeka nie tylko od sprawcy, lecz także od każdego z pomocników i podżegaczy. […]
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1997r. poz. 4

Zobacz również: