Kradzież energii/ odpowiednie stosowanie przepisu/ wartość przedmiotu kradzieży

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Kradzież energii/ odpowiednie stosowanie przepisu/ wartość przedmiotu kradzieży
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 13 grudnia 2000 r., sygn. I KZP 43/2000
Treść:
Zawarte w art. 278 § 5 k.k. sformułowanie „przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio”, oznacza zastosowanie do wypadku kradzieży energii, wyłącznie znamion przestępstwa kradzieży i przewidzianych za to przestępstwo sankcji. Przepis art. 119 § 1 k.w., w którym przedmiot czynności wykonawczej określony został jako „cudza rzecz ruchoma”, nie ma zatem zastosowania do kradzieży energii. […] Zawarty w art. 278 § 5 zwrot „Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio”, oznacza zastosowanie znamion przestępstwa kradzieży i przewidzianych za to przestępstwo sankcji do wypadku kradzieży energii. Zastosowanie omawianej formuły wpływa zatem na opis czynu zabronionego polegającego na kradzieży energii w taki sposób, że w art. 278 § 1 k.k. zamiast określenia przedmiotu czynności wykonawczej jako „cudzej rzeczy ruchomej” wprowadza się przedmiot w postaci „energii”, natomiast pozostała treść przepisu nie ulega zmianie. Stosownym modyfikacjom, w wypadku kradzieży energii, podlegać winny także przepisy art. 278 § 3 i art. 278 § 4 k.k. Formuła odpowiedniego zastosowania oznacza tu możliwość zakwalifikowania czynu polegającego na kradzieży energii jako wypadku mniejszej wagi (§ 3), a także kryminalizację czynu polegającego na kradzieży energii na szkodę osoby najbliższej (§ 4). Tego rodzaju poglądy wyrażone zresztą zostały w literaturze (M. Dąbrowska-Kardas i P. Kardas, op. cit. s. 17-18). Omawiana formuła nie stwarza natomiast podstawy do stosowania, w wypadku kradzieży energii o wartości nie przekraczającej 250 złotych, przepisu art. 119 § 1 k.w. Przedmiotem czynności wykonawczej wykroczenia określonego w art. 119 § 1 k.w. jest bowiem wyłącznie „cudza rzecz ruchoma, jeżeli jej wartość nie przekracza 250 złotych”. W kodeksie wykroczeń brak odniesienia do tego rodzaju przedmiotu jak energia czy karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego. Zakwalifikowanie kradzieży energii o wartości nie przekraczającej 250 złotych, jako wykroczenia, wyłącza więc klauzula lex specialis derogat legi generali . Przepis art. 119 § 1 k.w., w którym przedmiot czynności wykonawczej określony został odrębnie, nie ma zatem zastosowania do kradzieży energii.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2001 poz. 4

Zobacz również: