Zasady odpowiedzialności karnej/ stopień społecznej szkodliwości czynu/ uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ stopień społecznej szkodliwości czynu/ uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 13 stycznia 2005r., sygn. II AKa 455/04
Treść:
Z samego faktu iż pokrzywdzonymi są dzieci, ustawodawca nie nakazał wyprowadzenia wniosku, iż czyn w konkretnych warunkach nie może być oceniony jako społecznie szkodliwy w stopniu znikomym. Fakt pokrzywdzenia dzieci oceniany jest łącznie z pozostałymi elementami wyznaczającymi społeczną szkodliwość zachowania sprawcy i sam w sobie nie może uchodzić za przesłankę wyłączającą taką ocenę. Uporczywym uchyleniem się od płacenia alimentów w rozumieniu art. 209 KK jest tylko taka sytuacja, gdy sprawca mając ku temu realne i faktyczne możliwości alimentów nie płaci i czyni to celowo. Przesyłanie natomiast przez oskarżoną kwot niższych od zasądzonych, z uwagi na konieczność równoczesnego zapewnienia utrzymania siebie i dziecka (przyp. M. Ziają - pochodzącemu z innego związku) nie może być uznane za uchylanie się od spełnienia obowiązku alimentacyjnego. Stopień społecznej szkodliwości czynu jest tą immanentną cechą czynu, która pozwala na odróżnienie czynów błahych od poważnych i uznanie za przestępstwo tylko takich, które faktycznie i realnie szkodzą określonym dobrom jednostki, bądź dobru społecznemu. Ta zmienna cecha czynu, który formalnie wyczerpuje wszystkie znamiona danego typu czynu zabronionego, podlega indywidualnemu stopniowaniu i w zależności od konkretnych okoliczności podmiotowych, jak i przedmiotowych może być bądź to znikoma, bądź nieznaczna, bądź w końcu wysoka lub nawet szczególnie wysoka. Katalog okoliczności wyznaczających stopień społecznej szkodliwości czynu ma charakter zamknięty i został przez ustawodawcę określony w treści przepisu art. 115 § 2 KK.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: