Zasady odpowiedzialności karnej/ stan wyższej konieczności/ zaniechanie zawiadomienia organu bezpieczeństwa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ stan wyższej konieczności/ zaniechanie zawiadomienia organu bezpieczeństwa
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 3 października 2001r., sygn. II KKN 73/01
Treść:
Jak trafnie podnosi Prokurator Generalny w uzasadnieniu złożonej kasacji - sąd orzekający pominął ważne fragmenty wyjaśnień oskarżonego ukazujące jego działanie jako działanie w stanie wyższej konieczności. Oskarżony zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i przed sądem twierdził, że nie doniósł organom bezpieczeństwa o całym zajściu, gdyż uzbrojeni członkowie organizacji podziemnej grozili mu pozbawieniem życia jego i jego bliskich. Uwzględniając realia tamtych czasów i stosując obiektywne kryteria oceny należało przyjąć, że niebezpieczeństwo spełnienia gróźb było realne. Zatem Sąd pomijając przy ocenie wyjaśnień oskarżonego wyżej wspomniany ich fragment, dokonał rażąco dowolnej oceny dowodów i naruszył przez to przepisy prawa procesowego, a mianowicie art. 3 i 5 obowiązującego w dacie wyrokowania kodeksu wojskowego postępowania karnego, W konsekwencji wskazane uchybienia procesowe doprowadziły do niezastosowania przez Sąd uregulowania zawartego w art. 20 § 1 KKWP i skazania Bronisława O. na karę roku więzienia. […] Obowiązujący obecnie przepis art. 26 § 1 KK znosi bezprawność działań podjętych w stanie wyższej konieczności, a nie tylko jak to czynił przepis art. 20 § 1 KKWP, ich karalność. Zatem Sąd Najwyższy uchylając zaskarżony wyrok i stosując art. 4 § 1 KK, uniewinnił oskarżonego Bronisława O. od popełnienia przypisanego mu czynu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2002, poz. 1

Zobacz również: