Wymiar kary/ nieletni i młodociani/ wychowawcze cele kary/ inne uwarunkowania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ nieletni i młodociani/ wychowawcze cele kary/ inne uwarunkowania
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 2 czerwca 2005 r., sygn. II AKa 72/05
Treść:
Wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu, zgodnie z powołanym przepisem, sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować. Nie znaczy to jednak wcale, że sprawcę młodocianego należy traktować pobłażliwie, ale w odniesieniu do tej kategorii przestępców wiodącym stają się warunki i właściwości osobiste sprawcy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze również stopień demoralizacji, co może ujawnić się i w życiu sprawcy przed popełnieniem przestępstwa, a także — po jego popełnieniu — względnie może znaleźć wyraz w sposobie dokonania przestępstwa. Również i wzgląd na społeczne oddziaływanie kary, wiążącej się ze szczególnie wysokim stopniem społecznej szkodliwości danego przestępstwa, może przemawiać za wymierzeniem surowej kary.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2006, poz. 20

Zobacz również: