Wymiar kary/ nadzwyczajne złagodzenie kary/ ujawnienie współsprawców

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ nadzwyczajne złagodzenie kary/ ujawnienie współsprawców
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 r., sygn. II AKa 107/05
Treść:
Z treści przepisu art. 60 § 3 k.k. jednoznacznie wynika, iż może on mieć zastosowanie jedynie w wypadku ujawnienia przez oskarżonego, współdziałającego z innymi osobami, informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych jego okoliczności. Powyższe oznacza zatem, iż z przewidzianego tam dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary może korzystać wyłącznie sprawca współdziałający z innymi (co najmniej 2) osobami w popełnieniu przestępstwa. (...) Działanie sprawcy w pojedynkę -bez udziału innych osób, powoduje, iż mimo, że wyjaśnienia oskarżonego można uznać za odpowiadające ustawowemu pojęciu „ujawnia”, to jednak nie dają one podstawy do stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary przewidzianego w ww. przepisie. Powyższa sytuacja jest konsekwencją tego, że ustawowym celem regulacji zawartej w art. 60 § 3 k.k. jest dążenie do rozbicia solidarności przestępczej współdziałających ze sobą sprawców. Sprawca działający sam może natomiast, o ile są ku temu podstawy, korzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary przewidzianego w art. 60 § 1 i 2 k.k. bądź też okoliczność szczerego przyznania się oskarżonego do popełnionych przestępstw może być potraktowana przez sąd jako pozytywnie charakteryzująca jego osobę i przemawiająca tym samym za łagodniejszym wymiarem kary. W taki to właśnie sposób, w rozpoznawanej sprawie należy postrzegać postawę oskarżonego i odzwierciedlić tę okoliczność przy wymiarze kary. Nie jest natomiast trafne powoływanie przez obrońcę, jako podstawy do zastosowania art. 60 § 3 k.k., faktu ujawnienia przez oskarżonego osób, którym przekazywał rzeczy pochodzące z przestępstwa — paserów. Wskazanie paserów nie jest bowiem w rozumieniu ww. przepisu ujawnieniem osób współdziałających, jako że współdziałający to współsprawca, podżegacz czy też pomocnik, (niezależnie od postaci zjawiskowej zachowania), ale popełniający czyn wspólnie ze sprawcą, który następnie decyduje się ujawnić istotne okoliczności przestępstwa. Paser popełnia natomiast jakościowo inny, odrębny czyn, zaś czyn ten nie jest czynem popełnionym wspólnie ze sprawcą np. kradzieży czy innego sprzecznego z prawem zachowania prowadzącego do uzyskania mienia w drodze przestępstwa.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2006, poz. 17

Zobacz również: