Znęcanie się nad zwierzęciem/ oddziaływanie na wolę człowieka/ zwierzę a rzecz

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Znęcanie się nad zwierzęciem/ oddziaływanie na wolę człowieka/ zwierzę a rzecz
Wyrok:
Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 14 października 2005 r., sygn. II AKzw 696/05
Treść:
Wielokrotne uderzanie twardym i tępym przedmiotem psa, mające postać znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, gdy motywem takiego zachowania jest także oddziaływanie na wolę człowieka (przymus), należy uznać za popełnione z użyciem przemocy. W takim wypadku przemoc — jak zawsze — skierowana jest przeciwko człowiekowi, zaś siła fizyczna użyta w stosunku do zwierzęcia. Sprawia to, że zachodzi podobieństwo — w rozumieniu art. 115 § 3 k.k. — pomiędzy przestępstwem z art. 158 § 2 k.k., a występkiem z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, gdyż oba czyny zostały popełnione z zastosowaniem przemocy. […] Błędny jest pogląd, że zwierzę jest rzeczą i wyłącznie uregulowania prawne dotyczące rzeczy mają zastosowanie w stosunku do zwierząt. Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt stanowi wprost, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę". Z tego właśnie powodu wspomniana ustawa wprowadza szczególną, ochronę prawnokarną zwierząt, której, z oczywistych powodów, nie podlegają rzeczy (zabijanie, znęcanie się, brak właściwej opieki i warunków bytowania, itp.). Jedynie w niektórych stosunkach cywilnoprawnych, w kwestiach nieuregulowanych w ustawie o ochronie zwierząt, do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Jednakże w najmniejszym stopniu nie uzasadnia to stanowiska, że zwierzę jest rzeczą i dlatego podlega ochronie prawnej takiej, jak rzeczy.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: