Wymiar kary/ młodociani/ znaczenie opinii środowiskowych

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ młodociani/ znaczenie opinii środowiskowych
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 10 października 2002 r. sygn. II AKa 161/02
Treść:
Prawdą jest, że oskarżeni są ludźmi młodymi, mającymi status młodocianych i mają w zasadzie pozytywne opinie w miejscu swego zamieszkania. Te jednak okoliczności nie są niczym wyjątkowym, to wręcz powinno być normą, a w zderzeniu z charakterem i okolicznościami zarzucanych oskarżonym czynów nie mogą stanowić aż tak istotnej przeciwwagi, aby mogły powodować wymierzenie łagodniejszych kar, niż uczyniono to w zaskarżonym wyroku. Doświadczenie życiowe uczy bowiem, że to właśnie ludzie młodzi, w znacznej większości młodociani, stanowią najliczniejszą grupę sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, że prezentują przy tym wręcz pogardę dla życia, zdrowia czy mienia pokrzywdzonych.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 6/2003 poz. 64

Zobacz również: