Kradzież/ mienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością/ pojęcie mienia cudzego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Kradzież/ mienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością/ pojęcie mienia cudzego
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 20 maja 1993r., sygn. I KZP 10/93
Treść:
Mienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dla jej wspólników mieniem cudzym w rozumieniu z art. 120 § 7 kk. […] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opiera się na koncepcji zaangażowania kapitałowego wspólników i ich ograniczonej odpowiedzialności do wkładu w majątek spółki. […] Kapitał zakładowy, podobnie jak cały majątek spółki, stanowi podstawę odpowiedzialności spółki wobec jej wierzycieli. W razie rozwiązania spółki prowadzi się jej likwidację, która ma charakter obligatoryjny [art. 264 § 1 k.h.]. Celem postępowania likwidacyjnego, oprócz zabezpieczenia interesów wszystkich wspólników, jest przede wszystkim zabezpieczenie interesów wierzycieli, którzy mogą poszukiwać swych pretensji jedynie w majątku spółki. […] Dopiero po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, następuje podział majątku pomiędzy wspólników […]. Zarówno kapitał zakładowy, jak i majątek spółki stanowi własność spółki jako samodzielnego podmiotu gospodarczego. Charakter majątku nie ulega zmianie także wówczas, gdy wspólnikiem w spółce z o.o. jest jedna osoba. Dysponować w nim mogą – w granicach określonych przepisami – organy spółki, a nie poszczególni wspólnicy. Tak więc mienie spółki z o.o. do czasu jej rozwiązania w sposób przez prawo przewidziany, jest dla udziałowców spółki mieniem cudzym.
Żródło:
Wokanda 8/1993; orzecznictwo SN, NSA, SA i Sądu Antymonopolowego, Warszawa, sierpień 1993

Zobacz również: