Fałszywe zeznania / fałszywe oskarżenie/ ponowienie oskarżenia/ wszczęcie postępowania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszywe zeznania / fałszywe oskarżenie/ ponowienie oskarżenia/ wszczęcie postępowania
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 10 sierpnia 2006 r., sygn. III KK 61/06
Treść:
Przestępstwo fałszywego oskarżenia jest przestępstwem formalnym, bezskutkowym. Dokonanie tego przestępstwa następuje w momencie podniesienia przed organem powołanym do ścigania lub orzekania nieprawdziwego zarzutu, że inna osoba popełniła przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne. Nie oznacza to jednak, że ponowne podniesienie przed organem powołanym do ścigania lub orzekania, wobec tej samej osoby tego samego nieprawdziwego zarzutu, jest czynem bezkarnym. Bez wątpienia jednym ze znamion określających czynność sprawczą, jest skierowanie oskarżenia (zawierającego zarzut nieprawdziwy) do jednego z organów wymienionych w art. 234 k.k., ale wymóg oskarżenia „przed organem powołanym do ścigania lub orzekania” nie ma charakteru skutku. Dla bytu przestępstwa fałszywego oskarżenia określonego w art. 234 k.k. obojętne jest także to, czy przeciwko osobie fałszywie oskarżonej wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne, względnie, czy została skazana lub ukarana.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego SN nr 8/2006

Zobacz również: