Wymiar kary/ kara łączna/ obligatoryjność jej wymierzenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ kara łączna/ obligatoryjność jej wymierzenia
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 30 stycznia 2013 roku; sygn. IV KK 416/12
Treść:
Sformułowanie „sąd orzeka karę łączną” oznacza, że zastosowanie tej instytucji jest obligatoryjne, a więc w razie spełnienia przesłanek wskazanych w art. 85 k.k. nie ma możliwości jej niezastosowania. W takim wypadku sąd obowiązany jest do wydania wyroku łącznego, co oznacza również brak swobody w doborze skazań podlegających łączeniu i niemożność pominięcia części z nich.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XXIII • Kwiecień 2013 • Nr 4 (268), poz. 19

Zobacz również: