Rozbój/ wymuszenie rozbójnicze/ strona podmiotowa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój/ wymuszenie rozbójnicze/ strona podmiotowa
Wyrok:

Wyrok SN z dnia 12 października 2010 r., sygn. III KK 76/10

Treść:

Do znamion przestępstwa określonego w art. 282 k.k. nie należy zamiar "zawładnięcia" cudzym mieniem, ani też chęć jego „przywłaszczenia”. Korzyść majątkowa stanowiąca cel działania sprawcy czynu z art. 282 k.k. jest bowiem pojęciem znacznie szerszym niż przywłaszczenie mienia. Charakterystyczny dla strony podmiotowej przestępstwa z art. 282 k.k. zamiar bezpośredni obejmuje zarówno cel działania sprawcy, jak i sposób działania zmierzającego do zrealizowania tego celu. Zamiar sprawcy w płaszczyźnie intelektualnej musi więc obejmować dwa elementy: sposób zachowania sprawcy, którym jest oddziaływanie przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, oraz świadomość sprawcy, że może co najmniej uzyskać korzyść majątkową z planowanego zachowania w wyniku zastosowanego sposobu działania i więzi przyczynowej łączącej podejmowane przez niego działania z rozporządzeniem mieniem. Dla przyjęcia przestępstwa wymuszenia rozbójniczego nie ma (…) znaczenia okoliczność, iż pokrzywdzony w obawie o swe życie czy też zdrowie sam proponuje wydanie konkretnie określonej sumy pieniędzy, jeżeli tego rodzaju żądanie – niesprecyzowana co do wysokości kwota – wynika, jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie, z zachowania sprawców.

Żródło:

Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2011 [poz. 7]

Zobacz również: