Zasady odpowiedzialności karnej/ powaga rzeczy osądzonej/ czyn ciągły

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ powaga rzeczy osądzonej/ czyn ciągły
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 9 lipca 2008 r., II KK 81/08
Treść:
Wszystkie zachowania podjęte w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, stanowią jeden czyn zabroniony. Skazanie oskarżonego za czyn ciągły popełniony w określonym czasookresie pochłonęło wszystkie inne, nawet później ujawnione zachowania, popełnione w tym okresie, stanowiące wykonanie powziętego zamiaru. Spełniona została zatem przesłanka z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. – postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone. Zaistniała tym samym ujemna przesłanka procesowa.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 10/2008 poz. 1.2.4.

Zobacz również: