Wymiar kary/ znamiona ustawowe przestępstwa/ stopniowalność okoliczności obciążajacych

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ znamiona ustawowe przestępstwa/ stopniowalność okoliczności obciążajacych
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 października 2005 r., sygn. II AKa 256/05
Treść:
Okoliczności należące do znamion ustawowych przypisanych oskarżonym przestępstw mogą być przyjmowane jako okoliczności obciążające przy wymiarze kary, gdy podlegają stopniowaniu i zawierają takie elementy, które różnią je, na niekorzyść oskarżonego, od okoliczności typowych. Dlatego też samo podkreślenie przez prokuratora, co ma miejsce w apelacji, że oskarżeni atakowali swoim działaniem "dobra prawne o najwyższej wartości" jest niewystarczające dla uzasadnienia wniosku o podwyższenie kary, wymierzonej na podstawie prawidłowo zastosowanej do czynów oskarżonych sankcji karnej.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2006r. nr 2

Zobacz również: