Rozbój/ kradzież pospolita/ wielość napastników/ brak realnej możliwości stawienia oporu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój/ kradzież pospolita/ wielość napastników/ brak realnej możliwości stawienia oporu
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 2007 r., sygn. II KK 175/06
Treść:
Przez stan bezbronności, jako element kwalifikujący kradzież zwykłą do przestępstwa rozboju należy rozumieć również taką sytuację w której ofiara przestępstwa na skutek wielości agresywnie zachowujących się napastników i wynikającej stąd oraz z indywidualnej, a przy tym realnej możliwości stawiania oporu, możliwość obrony jest pozbawiona lub w znacznym stopniu ograniczona. […] Oskarżona, działając wspólnie i w porozumieniu z dwiema nieustalonymi bliżej kobietami wtargnęła do mieszkania 77-letniego pokrzywdzonego. Dwie z napastniczek, w tym oskarżona, otoczyły pokrzywdzonego i nie pozwoliły mu na swobodne poruszanie się podczas gdy trzecia przeszukiwała mieszkanie zabierając w efekcie pieniądze w kwocie 100 zł. Przyjęta przez sądy subsumpcja czynu oskarżonej jako rabunku trafnie oddaje jego kryminalną ocenę i stąd zarzut kasacyjny uznać należało za całkowicie chybiony.”
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 11/2007 poz. 1.2.13.

Zobacz również: